Співпраця Словенського шкільного музею з Педагогічним музеєм України (стаття Бранко Шуштара в журналі «Šolska kronika, 2022, №2-3)

У віснику Словенського шкільного музею «Šolska kronika» / «Шкільна хроніка» опубліковано статтю нашого колеги Бранко Шуштара про співпрацю   Словенського шкільного музею з Педагогічним музеєм України.

Šuštar B. (2022). Sodelovanje Slovenskega šolskega muzeja s Pedagoškim muzejem Ukrajine,  Šolska kronika, 2-3, 486-496.

The connections between the Slovenian School Museum in Ljubljana and the Ukraine Pedagogical Museum in Kyiv

The article presents the connections between the Slovenian School Museum in Ljubljana and the Ukraine Pedagogical Museum in Kyiv (Педагогічний музей України, Київ), which in 2014 contributed to a better exhibition presentation of the mathematician Franc Močnik and his textbooks in Ukrainian and Romanian. Cooperation in the international exhibition ‘Paths of Education in the Slavic World’ (2016), which also made a guest appearance in Kyiv, continued at international meetings with symposia of school museums (Dordrecht 2017; Copenhagen 2019: on the theme of digitalisation). Our museum colleagues from Kyiv have also been present online at other international academic and museum gatherings (2022: ISCHE 43 Milan, Zagreb, Macerata). Digital forms of cooperation facilitated connections even during exceptional conditions (for example, on 6 April 2022 with the solidarity conference of school museums – Ukraine-Solidarity-Conference School Museum) in support of our colleagues in Ukraine and strivings for peace.

Співпраця Словенського шкільного музею з Педагогічним музеєм України

У статті представлено зв’язки між Словенським шкільним музеєм у Любляні та Українським педагогічним музеєм у Києві (Педагогічний музей України, Київ), які розпочалися у 2014 році і сприяли кращому представленню на виставці математика Франца Мочника та його підручників українською та румунською мовами. Продовжилася співпраця в міжнародній виставці «Шляхи освіти у слов’янському світі» (2016), яка також експонувалася  в Києві, на міжнародних зустрічах із симпозіумами шкільних музеїв (Дордрехт 2017; Копенгаген 2019: на тему цифровізації). Наші колеги з Києва також були присутні онлайн на інших міжнародних наукових і музейних зібраннях (2022: ISCHE 43 Milan, Zagreb, Macerata). Цифрові форми співпраці сприяли зв’язкам навіть у виняткових умовах (наприклад, 6 квітня 2022 року на конференції солідарності шкільних музеїв – Ukraine-Solidarity-Conference School Museum) на підтримку наших колег в Україні та прагнення до миру.

Šolska kronika / «Шкільна хроніка» – журнал історії шкільництва і освіти – вісник Словенського шкільного музею. Любляна, Словенія. ISSN 1318-6728 http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php