Бороздинъ А.К. Учебная книга по исторіи русской литературы. Ч.ІІ. Отъ эпохи Петра Великаго до Пушкина включительно

Бороздинъ А.К. Учебная книга по исторіи русской литературы. Ч.ІІ. Отъ эпохи Петра Великаго до Пушкина включительно.К.-Петроградъ: Кн-во «Сотрудникъ», 1915. — 276 с.

1«Учебная книга по исторіи русской литературы», складена автором відповідно до програм для гімназій і реальних училищ, ділиться на три частини:

  • огляд народної словесності і давньоруської писемності (курс V класу);
  • історія літератури від епохи Петра Великого до Пушкіна включно (курс VІ класу);
  • нарис розвитку російської літератури за часів імператорів Миколи І та Олександра ІІ (курс VІІ і VІІІ класів).

2У передмові до книги Бороздин О.К. писав, що працюючи над підручником, прагнув до «наибольшей объективности изложенія, такъ какъ на мой взглядъ учебникъ долженъ прежде всего представить достаточно провѣренный фактическій матеріалъ. Что касается внѣшней стороны изложенія, то для меня на первомъ планѣ стояли сжатость и простота, облегчающія усвоеніе матеріала».

Бороздін О.К. (1863-1918 рр.) – російський літературознавець, історик, професор С.-Петербурзького університету та Історико-філологічного інституту.