Без рубрики

До 130-річчя від дня народження Гендрихівської Антоніни Іванівни (1885—?)

Антоніна Іванівна Гендрихівська народилась 1885 року в Старобільському повіті Харківської губернії. Навчалася у Другій Харківській жіночій гімназії, на педагогічних Фребелівських курсах та вищих жіночих курсах у Харкові. Педагогічні інтереси А. Гендрихівської були скеровані на дошкільництво, яке тоді становило цілком нову галузь педагогічної роботи і давало широкий простір для розвитку ініціативи й творчості. Головною ідеєю Антоніни […]

Бороздинъ А.К. Учебная книга по исторіи русской литературы. Ч.ІІ. Отъ эпохи Петра Великаго до Пушкина включительно

Бороздинъ А.К. Учебная книга по исторіи русской литературы. Ч.ІІ. Отъ эпохи Петра Великаго до Пушкина включительно. — К.-Петроградъ: Кн-во «Сотрудникъ», 1915. — 276 с. «Учебная книга по исторіи русской литературы», складена автором відповідно до програм для гімназій і реальних училищ, ділиться на три частини: огляд народної словесності і давньоруської писемності (курс V класу); історія літератури […]

До 225-річчя Гулака-Артемовського Петра Петровича (1790-1865)

Петро Петрович Гулак-Артемовський народився 27 січня 1790 р. в м. Городище на Черкащині в сім’ї священика. Навчався у Київській академії (1801-1803), але не закінчив її. Протягом кількох років учителював у приватних поміщицьких пансіонах на Волині.У1813р. почав викладати в приватних пансіонахБердичева, вчителював у будинках багатих польських поміщиків. 1817р. переїхав доХарковаі вступив доуніверситетувільним слухачем словесного факультету, і […]

Теоретико-методологічні засади шкільного краєзнавства в Україні

Окремих праць, які б ґрунтовно висвітлювати питання теоретико-методологічних основ освітянського краєзнавства, в Україні поки що немає. Нами проаналізовані окремі публікації, присвячені вказаній проблематиці. Найбільш ґрунтовно вони були узагальнені у спеціальному випуску наукового журналу «Краєзнавство» – 2011. – Ч. 3., який видається Національною спілкою краєзнавців України. Багатьма цікавими напрацюваннями та безцінним досвідом краєзнавчої масової роботи з […]

Як навчали в давнину: інтерактивна екскурсія у Педагогічному музеї України

 Специфічний профіль музею не може і не повинен бути перепоною для відвідування його дітьми. У будь-якій сфері життя, навіть у найскладнішій та найнезрозумілішій є цікаві і прості речі, доступні дітям. Педагогічний музей України можна назвати музеєм для дорослих: освітян, студентів, науковців. Історія педагогіки – складний предмет, що потребує ґрунтовних знань ряду предметів, серед яких історія, […]

З історії шкільного краєзнавства

Формування краєзнавства як науки та його складової – шкільного краєзнавства відбувалось упродовж тривалого часу, вчені виділяють такі етапи: І. – Кінець ХVІІІ – до 60-х років ХІХ століття, коли закладався фундамент краєзнавства та регіоналістики. Краєзнавчі дослідження здійснювались здебільшого у вигляді статистично-географічних описів, а доповненням були етнографічно-фольклорні розвідки з елементами історичних знань. ІІ. – 70-90 роки […]

Шкільне краєзнавство у фондах Педагогічного музею України

Бєлоскурський М. Юний альпініст: посібник для секції юних альпіністів. К.: Радянська школа, 1940. – 80 с. Висвітлені питання підготовки юних альпіністів, методику та організацію навчальної роботи з дітьми як у місцевих умовах, так і в горах і, нарешті, саму техніку альпінізму. Представлено досвід роботи українського табору «Юний альпініст», значення його діяльності у справі набуття оборонних навичок, […]

Краєзнавчі альманахи як складова освітянського краєзнавства

Краєзнавчі альманахи – збірки, в основному серійні видання, які містять матеріали, об’єднані за певною тематичною ознакою. Водночас, це один із видів методичної літератури, яка пов’язана з освітянським краєзнавством. І. Найближчі до шкільного краєзнавства альманахи, які підготовлені і видані позашкільними закладами туристсько-краєзнавчого профілю. Вони орієновані на педагогів-краєзнавців і об’єднують матеріали з досвіду діяльності установ та їхніх […]

Навчально-методичне забезпечення використання краєзнавства в освіті

Реалії змісту освітянського середовища за роки незалежності України кардинально змінились. Система навчально-методичного супроводу шкільного краєзнавстваохоплює: навчальні програми курсів за вибором (спецкурси, факультативи), гуртків краєзнавчого профілю; навчальні посібники та методичні матеріали (рекомендації, розробки занять, профільні дидактичні матеріали тощо). У багатьох областях створено і видано навчальні посібники з краєзнавства. Цей процес надзвичайно розмаїтий і цікавий, оскільки кожна […]

Структура та зміст шкільного краєзнавства

Проблеми сучасної структури та змісту шкільного краєзнавства найбільш повно обговорювались під час ХІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи», присвяченої 200-річчю від дня народження українських просвітителів І.Вагилевича та М.Шашкевича (6–7 жовтня 2011 р., м. Івано-Франківськ). Організаторами наукового форуму виступили Національна спілка краєзнавців України, Інститут історії України НАН України, Міністерство освіти і науки, молоді […]