Каталог-путівник «Колекція «Українська дитяча книга 1885-1923 рр.» Педагогічного музею України» (електронна версія)

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Педагогічного музею України (протокол № 5 від 21 квітня 2015 р.)

Рецензент і автор передмови Савченко О. Я.,д-р пед. наук, професор,академік НАПН України
Укладачі: Гайдей В. О., канд. фіз.-мат. наук, доцент, провідний науковий співробітник Педагогічного музею УкраїниМіхно О. П., канд. пед. наук, директор Педагогічного музею України,
Науковий консультант Сухомлинська О. В., д-р пед. наук, професор,академік НАПН України
Літературний редактор Малород А. Ф., науковий співробітник Педагогічного музею України
К60 Колекція «Українська дитяча книга 1885—1923 рр.» Педагогічного музею України : Каталог-путівник / Національна академія педагогічних наук України, Педагогічний музей України ; [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно; автор передмови О. Я. Савченко; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — К. : ПМУ, 2015. — 144 с. ; іл. — (Сер. «Бібліофонд Педагогічного музею» ; вип. 1).
  ISBN 978-617-7021-30-7
  У каталозі-путівнику «Колекція «Українська дитяча книга 1885—1923 рр.» Педагогічного музею України» представлено бібліографічну та фактологічну інформацію про масив українських видань для дітей зазначеного періоду. Висвітлено історію публікацій окремих видань відомих та маловідомих авторів, розкрито імена багатьох анонімів, зокрема художників-ілюстраторів дитячої книги, описано зміст видань. Значна частина описаних видань (близько 30) вводиться у науковий обіг вперше. Книга містить довідково-допоміжний апарат.Видання є першим випуском серії «Бібліофонд Педагогічного музею» і адресовано дослідникам української культури, історикам, педагогам, книгознавцям, бібліографам, працівникам музеїв, усім, хто цікавиться історією української дитячої книги.
  УДК 016:821 ББК 91.9.83
Передмова

Каталог-путівник «Українська дитяча книга 1885-1923 рр.», підготовлений науковцями Педагогічного музею України, є поліфункціональним виданням. Заявлену тему укладачі розгортають у книзі різноаспектно і водночас цілісно, системно. Її зміст імовірно прислужиться різним користувачам: бібліотекарям, історикам дитинства, музейним працівникам, літераторам, методистам з літературного читання, художникам-ілюстраторам і просто допитливим книгоманам.

Передусім відзначимо, що каталог вперше вводить в український читацький простір значний обсяг нових знань про маловідомі видання книг для дітей, які видавались протягом тривалого і винятково складного та суперечливого періоду життя нашого народу. Його зміст наводить на думку, що й у несприятливих умовах сильним було пошанування української книги, прагнення розвивати національну дитячу літературу, відкривати молоді найкращих зарубіжних авторів.

У цьому, переважно стихійному процесі, можна помітити прихильність видавців до жанрової і тематичної різноманітності, адже у колі тогочасного дитячого читання — твори народні і літературні, книги одного автора і збірки, хрестоматії, читанки.

Підкреслимо, що у виданнях різних регіонів (захід, схід, центр), впродовж усіх років, що вказані у колекції, широко представлені твори Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, М. Коцюбинського, Б. Грінченка, наявна жанрова різноманітність: казки, байки, вірші, твори історичні, науково-художні. До речі, ці підходи зберігаються у сучасних виданнях для дітей.

Привертає увагу досить широке коло перекладних видань тих зарубіжних письменників, які й у ХХІ столітті належать до золотого фонду дитячої літератури: Г.-К. Андерсен, Де Амічис Е., Марк Твен, Е. Сетон-Томпсон, Д. Дефо, Р. Кіплінг та ін., що засвідчує гарний смак видавців, їхню прихильність до загальнолюдських цінностей. Відзначу копітку працю укладачів стосовно покажчика відомостей про перекладачів. Це дуже добре, адже не завжди пізніше у виданнях для дітей (навіть наприкінці ХХ ст.) редактори і укладачі підручників зазначали прізвища перекладачів. Добре, що тепер редакторська культура відновилась.

У науково-методичному супроводі укладачам каталогу вдалося послідовно і достатньо інформативно вказати основні характеристики кожної конкретної книги (у тому числі і для її пошуку у музеї) і зазначити середовище, у якому вона «жила». З нашого погляду, цей матеріал може слугувати науково-методичним орієнтиром іншим дослідникам для розроблення аналогічних проектів, бо розкриває методику синтезування різних аспектів пізнання системного об’єкта — книги, демонструє шанобливе ставлення до наукових фактів, заохочує майбутніх користувачів до ознайомлення і роботи з покажчиками.

У гарній дитячій книзі у автора є співавтор — художник. Чи не вперше можна прочитати інформацію про художників конкретних видань. Цей матеріал надзвичайно цікавий і корисний. Широке коло персоналій було задіяне для оформлення тогочасних читанок для початкових класів. Цікаво, що у «Читанці» Т. Лубенця поряд із ілюстраціями відомих українських художників вміщено чимало репродукцій зарубіжних художників, які подано до відповідних творів зарубіжних письменників. На жаль, цей продуктивний підхід пізніше не використовувався у виданнях для дітей радянського часу.

Очевидно, для сучасних читачів буде відкриттям зміст рубрик про видавців і друкарів, які працювали задля створення і розповсюдження української художньої, пізнавальної та іншої літератури. Цей матеріал сприймається ніби наше «дякуємо» цим подвижникам.

Загалом зміст, структура «Каталогу-путівника» спонукає читачів до рефлексивних міркувань, зіставлень відкритого знання із сучасним паралелями розвитку дитячого книговидання і використання дитячої книги. Отже, книга не лише збагачує новим знанням, а й стимулює продукувати нове.

 Олександра Савченко,

доктор педагогічних наук, професор,

академік НАПН України

Від укладачів

У фондовому зібранні Педагогічного музею України зберігається колекція творів художньої літератури для дітей, що вийшли у світ у 1885—1923 рр. Маленькі, невибагливо, але колоритно оформлені, книжечки не загубилися серед складних перипетій часу і посіли гідне місце серед пам’яток писемності, що засвідчують факт становлення та розвитку української дитячої літератури.

Пропонований каталог-путівник ознайомлює користувача з колекцією «Українська дитяча книга 1885—1923 рр.», яка є складовою наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477—1923 рр.), що становить національне надбання.

Життя книги в музеї суттєво відрізняється від бібліотечного. Як і інші музейні предмети, книга в музеї є й інструментом наукового опрацювання фондів, і експонатом, без якого не буває жодної експозиції, і об’єктом наукового вивчення, і засобом популяризації музейної культури.

Саме специфіка музейного побутування книги і зумовила появу цього видання у форматі каталогу-путівника. Його мета та завдання — не простий бібліографічний перелік літератури, а й представлення фактологічних відомостей, які допомагають розкрити історію створення та подальшу долю конкретної книги. Ці відомості систематизовано у анотованих покажчиках «Автори, редактори, упорядники», «Перекладачі», «Художники», «Видавці і друкарі», «Культурно-освітні організації», «Видавничі організації», «Періодичні видання», «Видавничі серії». Окрім того, каталог-путівник містить такі покажчики: іменний, назв творів друку, друкарень, видавничих організацій і установ, видавців і видавництв, місць видань творів друку, екслібрисів, печаток, штампів, присвят, епіграфів та інших поміток.

Музейна колекція «Українська дитяча книга 1885—1923 рр.» нараховує 123 видання і структурно складається з таких груп: «Періодичні видання», «Україномовні оригінальні видання», «Україномовні перекладні видання», «Видання російською мовою» та «Збірники». В такій послідовності у каталозі-путівнику в хронологічному порядку розташовані бібліографічні описи видань, у межах певного року — в алфавітному порядку авторів і назв.

Хронологічні межі колекції визначають найдавніше видання для дітей, наявне у фондах музею,— примірник журналу «Бібліотека для молодіжі» (1885 р.) та видання 1923 р., коли розпочалася реєстрація друкованої продукції на державному рівні.

Усі книги колекції опрацьовані de visu, що дало змогу застосувати повний бібліографічний опис, без скорочень, зі збереженням усіх відомостей, представлених на титульному аркуші та у змісті. Укладачами розкриті псевдоніми та криптоніми, встановлені місце й рік видання книги, відсутні на титульному аркуші. Враховуючи важливість дбайливого ставлення до історико-культурної специфіки національного правопису, укладачі намагалися повністю зберегти особливості орфографії описуваних видань. Після кожного бібліографічного запису розміщено інвентарний номер книги.

Зважаючи на те, що дитяча книга — це досить складний синтез словесного мистецтва і графіки, у каталозі-путівнику подано розділ «Альбом ілюстрацій».

 Зауваження та пропозиції просимо надсилати на адресу:

 Педагогічний музей України,

вул. Володимирська, 57,

м. Київ,  01030

pedmuz@gmail.com

Каталог видань

Борис Грінченко

Дитячий журнал. Чому дитячий журнал, а не просто книжка чи багато книжок дитячих? Навіщо самі ці періодичні випуски, статті, поділені частками на кілька чисел? Навіщо дитячий журнал?

…Дитячий журнал має свою і дуже важливу мету. Ця мета: систематично впливати на дитячу душу, щоб виховати дитину, щоб заложити в її душі підвалини для доброго, морального світогляду.

Улас Самчук

Коли дорослі люди оповідають своїм дітям казку про чарівного принца або заморське царство — оповідають її не тільки дітям, а й собі, бо діти — їх продовження, казка про принца — фантазія, фантазія — початок ідеї, ідея — початок руху, а рух — початок буття.

Євген Гребінка

Хто з нас не пам’ятає свого дитинства, чудового віку, коли невидимий світ уперше відкривається перед людиною, ще непересиченою життям, ще незажуреною буденними турботами? Хлопчині світ Божий — прекрасний храм. Його тішить і перший весняний листок на дереві, і легка хмарка, що летить по небу… і казки старенької бабусі про змія, чудову красуню-королеву і злих чарівників. Серце вірить в усі чуда беззастережно, не закликаючи на допомогу холодного розуму. Враження живі, нестерті. І ще довгий час людина не раз обертається до минулого, і спогади дитячих літ тихі, ясні, наче ясні сни, заколисують її в днях терпінь.

Альбом ілюстрацій
Українське педагогічне товариство «Рідна школа»

Коли хочете, щоб ваші діти виросли сильними, характерними і розумними людьми, щоб уміли шанувати свою рідну мову, пісню, народ, були для вас утіхою і гордощами великого українського народу, то давайте їм у руки українську книжку!

Людмила Старицька-Черняхівська

Кожна наша нова книжка для дітей – це цеглина до нашої будівлі, крапелька цілющої води. Коли на всіх пунктах боротьби треба нам мати робітників та й робітників, то на цей пункт, що боронить осередок твердині нашої, мусили ми виставити найкращі сили.

Анотовані покажчики
Іван Франко

Тисячі речей у житті забуваються, а тихих хвилин, коли вам люба мама чи бабуся оповідала казки, не забудете до смерті.

Микола Зеров

Книжок дитячих неубутні чари,

Безсмертних вигадок легкі дива…

Юрій Клен

…в роках дитячих скрізь, де ступить крок

живуть, не наче з мармуру різьблені,

безсмертні постаті твоїх казок

 

Лише у казці вічна й незнищенна

та правда квітне, вабить і горить,

Яку життя безбарвне і буденне

не спромоглося досі відтворить…

 

Я знов малий хлопчик… Сиджу в майстерні,

і добрий приятель мій, швець-казкар

оповідає ті казки химерні,

що досі не померх ще їхній чар.

 

Так шив він чоботи (стелив тенета!)

та і мені тоді мабуть пошив

своїм байкарським хистом у поети

і з музою навіки подружив.

 

Бібліотека для молодежи_20793

Каталог видань

Альбом ілюстрацій

Альбом ілюстрацій

Анотовані показчики

Анотовані покажчики

 Покажчики

 Каталог-путівник «Колекція «Українська дитяча книга 1885-1923 рр.» Педагогічного музею України» (електронна копія у pdf-форматі).