Стельмахович Мирослав Гнатович – етнопедагог, філолог

(До 80-річчя від дня народження)

Мирослав Гнатович Стельмахович народився 25 червня 1934 р. в с. Уличне (тепер Дрогобицького району Львівської області) у селянській родині. Після закінчення Уличнянської середньої школи вступив на філологічний факультет Дрогобицького педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчив у 1957 р.

З 1968 р. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституті педагогіки та захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток усного мовлення учнів при вивченні фонетики й морфології у середній школі» (1970).

З 1969р. М.Г. Стельмахович починає працювати викладачем кафедри педагогіки і психології Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника, поступово обіймає посади старшого викладача, доцента, завідувача кафедри педагогіки і методики початкового навчання. Після захисту докторської дисертації (1990) очолював кафедру українознавства Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

Мирославу Гнатовичу належить визначна роль у глибинному дослідженні української етнопедагогіки та традиційного родинного виховання. Вченим, починаючи з 1988 року, започатковано рух за відродження й розвиток автентичної української педагогіки й шкільництва на засадах національної педагогічної культури рідного народу, започатковано вивчення українського народознавства в школі.

М.Г. Стельмахович є автором більш як 300 наукових праць (монографії, навчальні посібники, брошури та статті) з актуальних проблем педагогіки, історії української педагогіки, етнопедагогіки, українознавства, проблем теорії і практики національно виховання, методики викладання української мови у школі, української родинної педагогіки, родинознавста (фамілістики).

Він був автором і співавтором важливих у педагогічній науці концепцій: «Педагогіка народознавства» (1990), «Дошкільне виховання в Україні»(1993) та ін.

У фондах Педагогічного музею України зберігаються деякі праці та статті М.Г. Стельмаховича.

Стельмахович М.Г. Рідне слово в школі / М.Г. Стельмахович // Українська мова і література в школі. – 1966. – №1. – С.43-48.

У статті автор доводить неохідність розвитку, збагачення та удосконалення мови учнів, але починати необхідно з вчителів школи. М.Г. Стельмахович описує приблизну схему роботи у мовному направленні яка починається з вивчення роботи вчителів над розвитком мови учнів, стану зошитів, мови вчителя і учнів, роботи над мовленням вчителів, організації позакласної та позаурочної мовної діяльності.

Також автор дає приклад літературного вечора, організованного учасниками мовно-літературного гуртка.

Стельмахович М.Г. Сіяч зерна добірного / М.Г. Стельмахович // Радянська школа. – 1968. – №1. – С.62-64.

Стаття присвячена досвіду роботи вчителя школи, відмінника народної освіти Якима Юрійовича Гущула (село Великий Ключив). Мирослав Гнатович описує діяльність педагога основану на любові до природи, рідної землі та народної мудрості.

М.Г. Стельмахович описує всі складові програми спецкурсу з народної педагогіки, дає приклади тем, літератури та самостійних завдань для студентів.

Стельмахович М.Г. Актуальні питання методики мови в педагогічній системі В.О.Сухомлинського/ М.Г. Стельмахович // Українська мова і література в школі. – 1977. — №6. – С. 71 – 79.

Автор описує досвід В.О. Сухомлинського у вирішенні актуальних питань розвитку мови учнів. Також М.Г. Стельмахович аналізує різноманітні підходи до розвитку мовлення на уроках та у повсякденному житті, що використовувались В.О. Сухомлинським.

Стельмахович  М.Г. Система роботи з розвитку звязного мовлення в 4-8 класах / М.Г. Стельмахович. –  К. : Рад. шк., 1981. – 136 с.

Посібник розкриває основні лінгвістичні поняття та види робіт з розвитку зв’язного мовлення учнів 4-8 класів середньої школи. Призначений для використяння вчителями-мовниками.

Основне завдання посібника – запріпити знання з лінгвістики та стилістики тексту, сформувати вміння учнів самостійно писати твори та перекази.

Стельмахович  М.Г. Спецкурс з народної педагогіки у ВУЗІ / М.Г.  Стельмахович // Початкова школа. – 1991. – №1. – С.42-45.

Стаття присвячена необхідності впровадження спецкурсу з народної педагогіки у вищих навчальних закладах. Автор зазначає що головною метою такого курсу є систематизування набутих знань, умінь та навичок у галузі педагогічної традиційної культури українського народу, а також спонукання студентів до науково-пошукової діяльності, пов’язаної з дослідженням навчально-виховної мудрості народу й творчим її використанням у роботі вчителя.

Стельмахович М. Національна педагогіка/ М. Стельмахович // Початкова школа. – 1991. – №18 – С.2.

У статті автор закликає звернутись до української народної педагогіки, народної системи виховання, етнопедагогіки як до бази на якій необхідно бдувати українську школу та нову педагогічну думку.

Українська родинна педагогіка : навч. посіб. / М. Г. Стельмахович. – К. : ІСДО, 1996. – 288 с.

Автор висвітлив національну систему родинного виховання в Україні. Також представив українську фамілістику і дитинознавство, забезпечення оптимального рівня фізичного, духовно-морального і  розумового розвитку дітей у сім’ї на основі етнопедагогічних традицій, відродження й утвердження духовності та самобутності родинно-побутової культури українського народу.

У численних працях педагога перед читачами відкривається «новий світ» педагогічних знань, витоки яких – у народному світобаченні, в традиціях і звичаях українства. Вагомість і значущість цих праць у житті української школи буде далі зростати, бо в них – запорука зорвою національної освіти, національної системи виховання.

Підготувала
Тетяна Ситнік,
головний зберігач фондів музею