Наукова спадщина педагога-дослідника

(до 95-річчя від дня народження Василя Онисимовича Онищука)

Василь Онисимович Онищук (1919-1989) — відомий український педагог, фахівець галузі дидактики, викладач педагогіки, психології, географії Бершадського педагогічного училища (1946-1955), завідувач відділу дидактики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1970-1982).

Василь Онисимович досліджував зміст i структуру засвоєння учнями знань, формування навичок i вмінь, шляхи підвищення якості знань та ефективності процесу навчання; типологію, структуру і методику уроку тощо. Пpaці вченого про методи дидактичних досліджень сприяли розширенню наукових пошуків, що спиралися на експеримент.

Ученим було опубліковано близько 20 книг для вчителів. Зокрема: “Дидактичні умови усвідомлення учнями навчального матеріалу (V–VIII класи)” (1964), “Вправи учнів на уроках” (1966), “Шлях до глибоких знань. Суть i закономірності процесу засвоєння знань” (1969), “Узагальнення i систематизація знань учнів (IV–VIII класи)” (1970), “Типы, структура и методика урока в школе” (1973, 1976), “Активізація навчання старшокласників” (1978), “Організація навчання в умовах кабінетної системи” (1980), “Урок в современной школе” (1981), “Уроки природознавства в 2 і 3 класах трирічної початкової школи” (1986) та ін. Biн створив підручник “Природоведение–3”, який витримав 15 видань (1968–1987).

Слід відзначити, що монографія “Типы, структура и методика урока в школе” (1973, 1976) у 1980 р. удостоєна премії Н. К. Крупської Президії АПН СРСР, а підручник “Природознавство для 2-х i 3-х класів трирічної початкової школи” (1981, 1985), написаний у співавторстві з Л. К. Нарочною, у 1985 р. відзначений Державною премією УРСР в галузі науки і техніки.

Під час роботи в Науково-дослідному інституті педагогіки В.О.Онищук керував науковими дослідженнями молодих науковців і підготував 12 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації.
За плідну науково-педагогічну діяльність Василь Онисимович неодноразово відзначався грамотами Міністерства освіти України, Педагогічного товариства. У 1976 р. нагороджений знаком “Відмінник народної освіти”, медаллю А. С. Макаренка. Творча спадщина педагога є основою багатьох сучасних наукових праць та підґрунтям багатьох дисертаційних досліджень.

У колекції музею знаходиться близько 20 праць В.О. Онищука, серед яких 3 книги з автографом.

Праці В.О. Онищука з фондів Педагогічного музею України:

Онищук  В.А

Типы, структура и методика урока в школе. – К.: Рад. школа, 1976. – 184 с.

У книзі розкриті теоретичні основи уроку, конкретизовані педагогічні вимоги до нього, відображені питання структури, методики і технології сучасного уроку. Основна увага приділена урокам засвоєння нових знань, умінь і навичок, застосування їх на практиці узагальнення та систематизація знань, урокам контролю і корекції. В окремих розділах розглядаються проблеми підготовки до уроків, самоаналізу та самокорекції уроків вчителя, аналізу, узагальнення і розповсюдження передового досвіду проведення уроків керівниками шкіл і працівниками органів народної освіти.

Онищук В.О.

Дидактичні умови усвідомлення учнями навчального матеріалу (V – VIII класи).- К.: Рад. школа, 1964. – 168 с.

У книзі на основі вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду шкіл УРСР та експериментальних досліджень висвітлюються дидактичні умови, що забезпечують усвідомлення учнями V- VIII класів матеріалу на уроці.

Основну увагу приділено питанням активізації пізнавальної діяльності учнів під час усного викладу навчального матеріалу вчителем, самостійної роботи учнів з підручником та виконання лабораторних і практичних робіт.

Онищук В.А.

Урок в современной школе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1981. — 191 с.

На основі вивчення передового педагогічного досвіду, теоретичного і експериментального дослідження в книзі розглядається методрологіячні основи уроку, конкретизуються психолого-педагогічні вимоги до нього, розкриваються проблеми типології, структури і методики уроку в загальноосвітній школі.

Онищук В.О.

Організація навчання в умовах кабінетної системи.- К.: Рад. школа, 1980. – 101 с. – (Пед. б-ка).

На основі вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду роботи вчителів шкіл України, результатів експериментального дослідження  розкриваються дидактичні основи обладнання кабінетів, структура, методи і технологія навчання тощо. Посібник  призначений для вчителів і керівників загальноосвітньої школи, працівників органів народної освіти.

Памагайба В.І., Онищук В.О. і Татенко О.С.

Про поліпшення методів навчання у восьмирічній школі. За ред.. В.І. Помагайби. К.: Рад. школа, 1962. – 98 с. (М-ва освіти Укр. РСР. Наук.-досл. ін.-т педагогіки).

Автори ставлять питання про вимоги до методів навчання, розглядають шляхи поліпшення методики уроків з основ наук у восьмирічній школі та методики навчання в шкільних майстернях, створення національного стилю навчально-виховної роботи в школі. Книга розрахована на вчителів, працівників органів народної освіти, студентів педагогічних інститутів та університетвів.

Данилюк Оксана Володимирівна

науковий співробітник

Педагогічного музею НАПН України