Фундатор характерології

(до 140-річчя від дня народження Олександра Федоровича Лазурського)

Олександр Федорович Лазурський  (12 квітня 1874 р. – 13 березня 1917 р.) народився в Україні, у Переяславі (зараз м. Переяслав-Хмельницький Київської області).

У 1897 р. закінчив Військово-медичну академію у Санкт-Петербурзі, отримавши ступінь «лікаря з відзнакою». Був залишений у клініці нервових та душевних хвороб при академії. Суміщав наукову діяльність з лікарською практикою. Працював у будинку опіки душевно хворих та у школі для дітей з нервово-психічними відхиленнями. У 1900 р. захистив докторську дисертацію з медицини. Опонентами на захисті виступили І. Павлов та В. Бехтерєв. Багато років очолював психологічну лабораторію у складі Психоневрологічного інституту В. Бехтерєва, учнем і найближчим співробітником якого був до кінця своїх днів. Виступав з лекціями у Москві, Полтавській та Харківській губерніях.

О. Лазурський відомий як лікар-психіатр, психолог, педагог, фундатор характерології, диференціальної психології. Він зробив значний внесок у вітчизняну персонологію, зокрема у систематичне вивчення типів особистості, визначення методологічних і методичних засад дослідження особистості на основі запропонованого ним природного експерименту.

Основні наукові праці О. Лазурського – «Програма дослідження особистості» (1904), «Нарис науки про характери» (1906), «Шкільні характеристики” (1908), «Загальна та експериментальна психологія» (1912), «Про природний експеримент» (1918), «Класифікація особистостей» (1921, 1924) та ін. Особливе місце серед вказаних праць займає «Класифікація особистостей», що друкувалася з 1915 р. у «Журналі Міністерства Народної освіти» і є продовженням «Нарису науки про характери». Після передчасної смерті О. Лазурського у 1917 р. цю книгу закінчив і підготував до друку в 1921 р. на основі чернеток та особистих бесід з ученим його учень і співробітник В. Мясищев.

У фондах Педагогічного музею України зберігається кілька видань наукових праць О. Лазурського та статей про його творчу спадщину.

Лазурский А. Ф. Школьные характеристики / А.Ф. Лазурский // Журнал Министерства народного про­свещения. 1908. Март. С. 46-102; Апрель. С. 121-167; Май. С. 1-42; Июнь. С. 129-173; Июль. С. 1-39.

У праці «Школьные характеристики» автор, використовуючи розроблену ним програму вивчення особистості, демонструє на прикладі вивчення учнів можливості власного підходу в створенні характеристик. Поставивши за мету отримати «повні, фактично обґрунтовані і психологічно проаналізовані характеристики хлопчиків шкільного віку», він фактично отримує в підсумку типологію дитячих характерів. О. Лазурський пропонує і власний метод складання дитячих характеристик — «експериментальні уроки» як варіант природного експерименту. Суть цих уроків полягала в тому, що в природній для учня обстановці (урок, заняття) спостерігач (а ним міг бути і підготовлений учитель), використовуючи програму О. Лазурського, фіксував індивідуальні прояви особистості, специфічні для даного виду уроків.

Лазурский А. Ф. О естественном эксперименте / А.Ф. Лазурский // Русская школа. 1911. 4. С. 189-199.

Стаття являє собою доповідь О. Лазурського, виголошену ним у грудні 1910 року на I з’їзді з експериментальної педагогіки. У цій доповіді О. Лазурським обґрунтовано, що основним способом отримання наукових фактів є досвід. Термін «природний експеримент» введений автором для позначення таких прийомів дослідження, які займають проміжне місце між зовнішнім, об’єктивним спостереженням і лабораторним, штучним експериментом, тобто суть методу «природного експерименту» полягає у поєднанні переваг спостереження та лабораторного експерименту.

Лазурский А. Ф. Программа исследования личности в ее отношениях к среде / А.Ф. Лазурский, С. Л. Франк // Русская школа. 1912. – № 1. С. 1-24; 2. С. 1-17.

У 1912 році О. Лазурський публікує у співавторстві з відомим філософом С. Франком дослідницьку програму дослідження особистості в її відношеннях до середовища. Вчені вважали, що індивідуальність людини визначається не тільки своєрідністю її внутрішніх психічних функцій (особливостями пам’яті, уяви, уваги тощо, але й ставленням до навколишнього світу — тим, як кожна людина реагує на ті чи інші об’єкти, що любить і ненавидить, чим цікавиться і до чого байдужа. У докладному розкритті цієї програми описується 15 різних категорій відносин: (1) ставлення до речей, (2) до природи і тварин, (3) загальне ставлення до окремих людей, (4) статева любов, (5) загальне ставлення до соціальної групи, (6) ставлення до сім’ї, (7) до держави, (8) до праці, (9) до матеріального забезпечення та власності, (10) до зовнішніх норм життя, (11) до моральності, (12) до світогляду і релігії, (13) до знань та науки, (14) до мистецтва (естетичний інтерес), (15) ставлення до себе самого.

Лазурский А. Ф. Дефективные дети и школа. М., 1912 [Рецензия] // Русская школа. 1912. 12. С. 22-24.

У рецензії на збірник статей «Дефективные дети и школа» О. Лазурський зазначає, що статті І. Воскобойникова, В. Кащенка (головний редактор), С. Крюкова, А. Шуберт можна поділити на три групи: характеристика дефективних дітей і опис методів визначення розумової недостатності, питання виховання таких дітей, стан спеціального виховання і навчання в Росії і за кордоном. Кожна стаття докладно проаналізована О. Лазурським. На його думку, збірник статей зацікавить не лише спеціалістів, але й усіх, хто цікавиться вихованням і навчанням дефективних дітей.

Лазурский А. Ф. Классификация личностей / А.Ф. Лазурский // Журнал Министерства народного про­свещения. 1915. Май. С. 26-68; Июнь. С. 168-205; Июль. С. 1-27; Август. С. 129-189; 1916. Июль. С. 1-47; Август. С. 127-152.

 

У роботі «Классификация личностей» О. Лазурський не лише виділяє в усій сукупності проявів особистості її внутрішні та зовнішні характеристики, а й намагається встановити зв’язок і взаємозалежність між ендо- та екзопсихічними проявами, відкриваючи тим самим лінію дискусії про те, чи діє зовнішнє через внутрішнє, чи внутрішнє проявляє себе через зовнішнє, і про механізми взаємодії зовнішнього і внутрішнього. Під зовнішнім О.Лазурський розуміє головним чином соціальні і культурні впливи вплив на дітей у міру їх дорослішання і розвитку. О. Лазурський доходить висновку, що «ідеальною класифікацією має вважатися така, яка в кожному зі своїх типів давала б не тільки суб’єктивні особливості даної людини, але так само її світогляд і соціальну фізіономію, оскільки, звичайно, вони стоять у зв’язку з її характером; іншими словами, класифікація особистостей має бути не лише психологічною, але психосоціальною в широкому сенсі цього слова». Ядро особистості в концепції О. Лазурського становлять темперамент і характер

Естественный эксперимент и его школьное применение / Под ред. проф. А. Ф. Лазурского. Пг. : К. Л. Риккер, 1918. 192 с.

У вступному слові О. Лазурський наголошує, що збірник статей є результатом 4-річної роботи гуртка, організованого ним з числа співробітників Психологічної лабораторії Психо-неврологічного інституту. До книги увійшли такі статті:  «Про природний експеримент» О. Лазурського, «Експериментальні уроки як один із прийомів природного експерименту» Є. Кенігсберг-Ковальської, «Експериментальні уроки з природознавства» Л. Вальватьєвої, «Уроки малювання як метод дослідження особистості» М. Коренбліт та М. Надольської, «Природно-експериментальні схеми особистості учнів» О. Лазурського та Л. Філософової, «До питання про психолого-педагогічне значення різних навчальних предметів» Є. Коварської, «Особистість і виховання» О. Лазурського.

 

Елькін Д. Г. О. Ф. Лазурський за його листуванням / Д.Г. Елькін // Радянська школа. 1946. №4. С. 12-15.

Автор статті ставить за мету «схарактеризувати деякі риси О.Ф. Лазурського на підставі його листування, яке люб’язно віддав його брат, професор Одеського університету В.Ф. Лазурський». На підставі аналізу листів О. Лазурського Д. Елькін робить кілька висновків: робота в галузі психології, пов’язана з юнацькими мріями О. Лазурського, стала метою його життя; у своїх шуканнях особливою дорогою для нього була ідея людської особистості, яка має бути центральною в психології; у багатьох листах О. Лазурського звучать патріотичні мотиви.

Яковенко В. А. Ф. Лазурский. Школьные характеристики. СПб., 1908 [Рецензия] / В. Яковенко // Вестник воспитания. 1909. № 4. С. 37-44.

 

У статті автор докладно аналізує структуру (5 глав) і зміст книги О.Лазурського «Школьные характеристики», зазначаючи, що 11 характеристик вихованців кадетського корпусу займають 90 сторінок; складені вони «дуже ретельно, добросовісно, однак не вичерпують усіх сторін особистості кожного вихованця»; окрім того, характеристики суб’єктивні, хоча саме цього їх автори намагались уникнути. В. Яковенко підтверджує свої висновки цитатами з книги О. Лазурського, рекомендує педагогам уважно ознайомитися з цією працею.

Підготувала
Тетяна Ситнік,
головний зберігач фондів музею