«Творець нової школи»

(до 160-річчя від дня народження Тимофія Григоровича Лубенця).

Тимофій Лубенець, 1911рік.

Тимофій Лубенець, 1911рік.

Тимофій Григорович Лубенець – видатний педагог, фахівець з теорії та методики початкового навчання, дошкільного виховання та освіти дорослих, автор 30 підручників та методичних посібників. 

      Народ, який має кращі школи, це перший народ;       коли він не перший сьогодні, буде першим завтра.

                  Тимофій Лубенець

Тимофій Григорович Лубенець народився 21 лютого 1855 р. м. Кролевці на Чернігівщині у небагатій міщанській родині. Навчався в Кролівецькому повітому училищі а по його  закінченні в  Чернігівській учительській семінарії.

З 1873 р. працював народним учителем у сільських школах. В 1878 р. його було звіль­нено з роботи за написання «Общеполезного задачника» (1876), кожна задача якого містила відомості з  життя   і  тим   самим   пов’язувала арифметику з практикою. У 1883 р. під псевдонімом Норець виходить його «Граматка» — український буквар, а під псевдонімом Хуторний — «Читанка», що за характером ма­теріалу є логічним продовженням «Граматки».У 1903 р. виходить друком основна педагогічна праця Т. Г. Лубенця «Педагогические беседы».

Увагу педагога на початку 20-го століття  привертає проблема дошкільного виховання. Разом зі своєю дружиною Наталією Дмитрівною Тимофій Григорович організував у 1906 р. єдине на той час у Росії Київське товариство народних дитячих садків. В 1913 р. у Києві відбувалася Всеросійська вистав­ка, на якій була представлена й народна освіта. Для народних учителів були організовані педагогічні курси, які очолював Т. Г. Лубенець. З 1914 по 1918 рр. працював викладачем педагогіки і методики, а також був деканом педагогічного факультету на Київських вищих жіночих курсах. У роки радянської влади продовжував чесно служити справі освіти і виховання. Керував школою у Пущі-Водиці (1919-1924), читав лекції для вчителів Києва та інших міст.

Багаторічна педагогічна діяльність Т. Г. Лубенця була високо оцінена Київським губернським відділом профспілки. У 1924 р. прийнято рішення вважати його Героєм праці з врученням відповідної нагороди. В 1926 р. Тимофій Григорович вийшов на пенсію, але фактично продовжував працю­вати на ниві освіти: писав спогади про свою педагогічну діяльність, допо­магав у справі ліквідації неписьменності серед дорослих.

Помер у 1936 р. в м. Києві.

 У фондах Педагогічного музею України зберігається комплекс експонатів Тимофія Лубенця, який нараховує близько 200 експонатів. Серед них умовно можна виділити такі групи: фото, документи, рукописи, вітальні листи до 35-річчя педагогічної діяльності Т.Г. Лубенця та ін. Це більше 50 рукописів, біля 30 документів, , більше 20 фото, біля 20 вітальних листівок тощо. Крім того у Педагогічному музеї України зберігаються 34 підручника та методичних посібників авторства Т.Г. Лубенця, що входять до колекції «Педагогічна Україніка 1842-1923 рр.», що є складовою частиною наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477-1923 рр.)», що становить національне надбання. Є також статті Т.Г. Лубеця та публікації про нього в різних журналах  ХІХ-ХХ століття. Це журнали радянської доби («Радянська освіта», «Радянська школа», «Початкова школа», «Українська мова в школі») та дореволюційні журнали що входять до колекцій «Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834-1923 рр» («Русская школа», «Журнал министерства народного просвещения», «Весник воспитания») та колекції «Педагогічна Україніка 1842-1923 рр. («Народний учитель», «Путь просвещения»), що також є складовою частиною наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477-1923 рр.)», що становить національне надбання.

 

Бібліографія творів Т.Г. Лубенця, які зберігаються у фондах Педагогічного музею України.

 1. Лубенец Т. Общеполезный задачник. Пособие при повторении целых  чисел, заключающее в себе задачи из различных отраслей знаний/ Т.  Лубенец. – Чернигов: Земская типография, 1876. – 50 с.
 2. Лубенец Т.  Арифметический задачник, преимущественно заключающий в себе данные из сельского хозяства/Т.  Лубенец. – К.: Издание редакции Киевского народного календаря, 1879. – 116 с.
 3. Лубенец Т. Родная нива. Пособие для первоначального обучения отечественному языку. Самостоятельные письменные упражнения с рисунками/Т. Лубенец. – К.: Типография Е. Т. Керер, 1881. – 88 с.
 4. Лубенец Т. Отчет о занятиях на временных педагогических курсах для народных учителей и учительниц Новозыбковского уезда Черниговской губернии/ Т. Лубенец. – К.: Типография Л. Г. Фроицкевича, 1885. – 64 с.
 5. Лубенец Т. Руководство к «Зёрнышку». Книга для учащихся/Т. Лубенец. – СПб.: Издание Ф. Павленкова, 1886. – 96 с.
 6. Лубенец Т. Славянский или церковный букварь. 2-е издание/Т. Лубенец. – СПб.: В Синоидальной типографии, 1888. – 16 с.
 7. Лубенец Т. Славианский или церковний буквар/Т. Лубенец. – К.: Типография Киево-Печерской Лавры, 1888. – 14 с.
 8. Лубенец Т. Родная нива. Задачи для самостоятельных письменных упражнений. Пособие при изучении русского языка в начальных училищах. Часть первая/Т. Лубенец. – К.: Типография И. И. Чоколова, 1890. – 72 с.
 9. Лубенец Т. Зёрнышко. Вторая после азбуки книга для чтения, письма и практических упражнений в русском языке/ Т. Лубенец. – СПб.: Типография То — ва «Общественная польза», 1896. – 104 с.
 10.  Лубенец Т. Зёрнышко. Первая книга после азбуки для чтения, письма и практических упражнений в русском языке/ Т. Лубенец. – СПб.: Типография Высочайшего утверждения То- ва «Общественная польза», 1897. – 106 с.
 11.  Лубенец Т. Письменные самостоятельные работы в начальной школе. Пособие при преподавании грамматики. Книжка для учащихся/Т. Лубенец. – Спб.: Издание книжного магазина П. В. Луковникова, 1901. – 64 с.
 12.  Лубенец Т. Руководство к «Зёрнышку». Книга для учащихся. Часть первая/Т. Лубенец. – СПб.: Издание книжного магазина П. В. Луковникова, 1903. – 79 с.
 13.  Лубенец Т. Руководство к «Зёрнышку». Книга для учащихся. Часть вторая/Т. Лубенец. – СПб.: Издание Книжного Магазина П.В. Луковникова, 1905. – 64 с.
 14. Лубенец Т. Разрезная азбука на двух листах состоящая из 4-х алфавитов/ Т. Лубенец. – К.: Типография Т-ва И. Н. Кушнерёв и К, 1907. – 8 с.
 15.  Лубенец Т. Краткая Русская грамматика. Пособие для начальных школ/ Т. Лубенец. – К.: Лито-типография Т-ва И. Н. Кушнирёв и К, 1907. – 20 с.
 16.   Лубенец Т. Письменные самостоятельные работы в начальной школе. Год первый. Книжка для учащихся/ Т. Лубенец. – СПб.: Издание книжного магазина П.В. Луковникова, 1908. – 16 с.
 17.  Лубенец Т. Об грушках/ Т. Лубенец//Народный учитель. – 1908. — № 14-15. – С. 6-11.
 18. Лубенец Т. Из жизни ребёнка/ Т. Лубенец//Народный учитель. – 1909. — № 13-14. – С. 5- 9.
 19.  Лубенец Т. О наглядном преподавании/ Т. Лубенец. – К.: Тип. Т-ва И. Н. Кушнерёв и К, 1911. – 26 с.
 20.  Лубенец Т. Какие требования предяъвляет народ к школе/ Т. Лубенец// Журнал министерства народного просвещения. – 1912. — № 4. – С. 196-204.
 21.  Лубенец Т. Народные учителя/ Т. Лубенец// Русская школа. – 1912. — № 3. – С. 24-36.
 22.  Лубенец Т. Русский буквар/ Т. Лубенец. – К.: Типография Первой Киевской Артели Печатного дела, 1916. – 64 с.
 23.  Лубенец Т. Картинки для сочинений и бесед в школе и дома I. Семья/ Т. Лубенец . – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. – 10 с.
 24.  Лубенец Т. Картинки для сочинений и бесед в школе и домаII. Дети / Т. Лубенец. – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. – 10 с.
 25.  Лубенец Т. Картинки для сочинений и бесед в школе и домаIII. Дети и животные/ Т. Лубенец. – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. – 10 с.
 26.  Лубенец Т. Картинки для сочинений и бесед в школе и домаIV. Животные/ Т. Лубенец. – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. – 10 с.
 27.  Лубенец Т. Картинки для сочинений и бесед в школе и домаIV. Животные/ Т. Лубенец. – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. – 10 с.
 28.  Лубенец Т. Картинки для сочинений и бесед в школе и домаV. Школа / Т. Лубенец. – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. –9 с.
 29.  Лубенец Т. Картинки для сочинений и бесед в школе и домаVI. Занятия/ Т. Лубенец. – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. – 9 с.
 30.  Лубенец Т. Картинки для сочинений и бесед в школе и домаVII. Виды/ Т. Лубенец. – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. – 9 с.
 31.  Лубенец Т. Картинки для сочинений и бесед в школе и домаVIII. Религия/ Т. Лубенец. – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. – 9 с.
 32.  Лубенец Т. Сочинения по картинкам/ Т. Лубенец. – К.: Книгоиздательство И. И. Симоненко, 1916. – 98 с.
 33.  Лубенец Т. Обучение грамате по «Русскому букварю»/ Т. Лубенец. – К.: Типография Университета  Св. Владимира, Акционерного общества печ. И узд. Дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1917. – 24 с.
 34.  Лубенец Т. Арифметические задачи. Пособие при обучении арифметике в класах для взрослых/ Т. Лубенец. – К.: Тип. Отдела Войсковой Кооперации, 1918. – 79 с.
 35.  Лубенец Т. Граматка (український буквар) з малюнками/ Т. Лубенец. – К.: «Друквар», 1922. – 48 с.
 36.  Лубенец Т. Читанка. Перша книга після Граматки, з малюнкаим/ Т. Лубенец. – К.: «Друкар», 1922. – 102 с.
 37.   Лубенец Т. До історії українських граматок/ Т. Лубенец// Радянська освіта. – 1926. — № 11. – С. 55-59.

 

 

               Фотогалерея експонатів комплексу Т. Г. Лубенця.

Дослідна трудова школа № 4 Т. Лубенця у Пущі-Водиці.

Дослідна трудова школа № 4 Т. Лубенця у Пущі-Водиці.

Картинка з теми Діти та тваринини для письмових творів та бесід Т.Г. Лубенця

Картинка з теми «Діти та тварини» для письмових творів та бесід Т. Г. Лубенця.

Т.Г. Лубенец з вихованцями дослідної школи у Пущі -Водиці

Т. Г. Лубенець з вихованцями дослідної школи у Пущі –Водиці.

Т.Г. Лубенець серед вчителів сільських народних училищ для яких він читав лекції, Псковська губернія, 1900 рік.

Т. Г. Лубенець серед вчителів сільських народних училищ, для яких він читав лекції, Псковська губернія, 1900 рік.

Похвальный лист учня 1-го класу Кролівецького училища Тимофія Лубенця, 1866 р.

«Похвальний лист» учня 1-го класу Кролівецького училища Тимофія Лубенця, 1866 р.

Посвідка про навчання грамоті від Комісії Ліквідації неписенності.

Посвідка про навчання грамоті від Комісії Ліквідації неписьменності.

Збірка картинок для письмових творів та бесід Т.Г. Лубенця.

Збірка картинок для письмових творів та бесід авторства Т. Г. Лубенця.

Зошит з нотатками Т.Г. Луубенця

Зошит з нотатками Т. Г. Лубенця.

Вітальний лист до 35-річчя педагогічної діяльності від Київського Товариства народних дитячих садків

Вітальний лист до 35-річчя педагогічної діяльності від Київського Товариства народних дитячих садків

Вітальний лист до 35-річчя педагогічної діяльності від співробітників дирекції Народних училищ Київської губернії,1908 рік.

Вітальний лист до 35-річчя педагогічної діяльності від співробітників дирекції Народних училищ Київської губернії,1908 рік.

Вітальний листідо 35-річчя педагогічної діяльності, 1908 рік.

Вітальний лист до 35-річчя педагогічної діяльності Т. Г., 1908 рік.

Звіт Т. Лубенця про заняття на педагогічних курсах.

Звіт Т. Лубенця про навчання на педагогічних курсах.

Картинка з теми Школа.

Картинка з теми «Школа».

Персональна справа Робітника Установи Наросвіти Лубенця Т.Г.

Персональна справа Робітника Установи Наросвіти Лубенця Т. Г.

Перша книга після російського букваря Т.Г. Лубенця.

Перша книга після російського букваря Т.Г. Лубенця.

Перша книга після Українського букваря Т. Г. Лубенця

Перша книга після українського букваря Т. Г. Лубенця.

Перший підручник Т.Г. Лубенця

Перший підручник Т.Г. Лубенця

Підручник для навчання арифметики для дорослих.

Підручник для навчання арифметики для дорослих.

Рукопис основної педагогічної праці Лубенця; Педагогічні бесіди - копия

Рукопис основної педагогічної праці Лубенця «Педагогічні бесіди».

Рукописна сторінка Букваря - копия

Рукописна сторінка Букваря

Свідоцво к явке к выполнениюввоиской повинности Т.Г. Лубенця, 1876 рк.

Свідоцво про виконання військового обов’язку Т.Г. Лубенця, 1876 рік.

Свідоцтво про одруження Т.Г. Лубенця, 1878 р.

Свідоцтво про одруження Т.Г. Лубенця, 1878 р.

Сторінка щоденника дослідної школи Т.Г. Лубенця

Сторінка зі щоденника дослідної школи Т. Г. Лубенця.

Український буквар Т.Г. Лубенця.

Український буквар Т.Г. Лубенця.

Щоденник Т.Г. Лубенцяз матеріалами дослідної школи у Пущі -Водиці, якою він керував.

Щоденник Т.Г. Лубенця з матеріалами дослідної школи у Пущі -Водиці, якою він керував.

Підготувала Наталія Кравченко,

                                                            старший науковий співробітник.