До 100-річчя від дня народження Олександра Бугайова (1923–2009), українського педагога, фахівця з методики викладання фізики

Народився Олександр Іванович Бугайов 5 грудня 1923 р. в с. Жданівка Хмельницького району на Вінниччині. Рано залишився сиротою. Середню школу закінчив на «відмінно» в 1941 р. і одразу ж після випускного вечора став на захист Батьківщини від фашистських загарбників.

Важкими фронтовими дорогами пройшов від Воронежа і Сталінграда через всю Україну, Молдавію, Румунію, Угорщину та Чехословаччину. Були поранення і бойові нагороди – 5 бойових орденів та 6 медалей. Довелося воювати на Далекому Сході проти Японії і майже до 1950 р. служити в армії. Але Олександр Іванович прагнув здійснити давню мрію – стати вчителем.

З 1952 р. навчався на фізико-математичному факультеті Київського педагогічного інституту, який закінчив 1956 р. з відзнакою. У 1956–60 рр. працював учителем фізики і трудового навчання в Ірпінській середній школі №1 Київської області. У 1958–61 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі методики викладання фізики Київського педагогічного інституту. У 1963 р. успішно захистив кандидатську дисертацію з проблем взаємозв’язку навчання фізики і виробничого навчання.

Після завершення навчання в аспірантурі працював в апараті Міністерства освіти України в Управлінні вищими педагогічними навчальними закладами. У 1965 р. Олександр Іванович знову повернувся на викладацьку роботу, але вже у вищій школі – він доцент кафедри методики навчання фізики Київського педагогічного інституту, а з 1966 р. – завідувач цієї кафедри і працював до березня 1973 р.

  Олександр Бугайов у воєнні роки

О. Бугайов започаткував оригінальний курс методики фізики, разом з колективом кафедри брав участь у розробці системи методичної підготовки майбутніх учителів, розробці основного курсу, спецкурсів та спецпрактикумів; підготовку навчальних телепередач з фізики та інших навчальних предметів.

За його ініціативою та участю при кафедрі у 1968 р. був заснований постійно діючий республіканський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми методики фізики», який і нині є неформальним центром методичної думки з фізики в Україні.

З 1973 по 2008 рік О. Бугайов плідно працював у Науково-дослідному Інституті педагогіки (нині Інститут педагогіки НАПН України), де розпочав наукову діяльність завідувачем відділу методики фізики. Завдяки його зусиллям в Інституті започатковано видання республіканських науково-методичних збірників «Методика викладання фізики» та «Бібліотека передового досвіду», в яких друкувалися науково-методичні статті з актуальних проблем методики навчання фізики. У 1983 р. захистив докторську дисертацію і став першим доктором педагогічних наук зі спеціальності «13.00.02 – методика викладання фізики» в Україні. У 1986 р. йому присвоєно вчене звання професора.

О.Бугайов – автор понад 200 наукових праць в галузі методики навчання фізики та трудового навчання, що користуються популярністю у вчителів фізики, серед них – методичні посібники «Вивчення атомної і ядерної фізики», «Квантова фізика», «Уроки фізики в 9 класі», «Основы методики преподавания физики», «Планування навчально-виховного процесу з фізики в 9–11 класах середньої школи», «Сучасний урок фізики. Питання теорії та практики», «Методика трудового обучения» (вид. 1977, 1981 рр.), «Практикум у навчальних майстернях» (вид. 1972, 1982 рр.).

Понад тридцять років О. Бугайов брав участь у розробці та удосконаленні навчальних програм з фізики та астрономії, стандартів фізичної освіти. У 1991–1994 рр. та 2001–2003 рр. розробив концепції фізичної освіти у середній загальноосвітній школі. Особливостями цих концепцій є покладання в основу навчання фізики ідей диференціації та гуманітаризації навчання.

Створена О. Бугайовим наукова школа з методики навчання фізики відома й за межами України, вона дала путівку у педагогічну науку багатьом дослідникам: 41 його учень став кандидатом педагогічних наук, 6 – докторами наук.

Поряд з основною трудовою діяльністю О.Бугайов провадив і громадсько-педагогічну роботу. Багато років очолював науково-методичну комісію Міністерства освіти з фізичних наук, був одним з організаторів республіканських педагогічних читань, семінарів і конференцій, фізичних олімпіад учнів. Значну роботу проводив з популяризації знань з дидактики фізики, узагальнення та поширення педагогічного досвіду в галузі навчання фізики. О.Бугайов був відповідальним редактором науково-методичних збірників «Методика викладання фізики» та «Методика викладання математики і фізики», збірників з досвіду навчання фізики, був членом редколегії і постійним автором науково-методичного журналу «Фізика та астрономія в школі» (з 1995).

За успішну педагогічну діяльність О. Бугайову присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1991). Нагороджений медалями ветерана праці (1976), А.С.Макаренка (1982), знаками «Відмінник народної освіти» СРСР (1983) та УРСР (1971), багатьма відзнаками Міністерства освіти України.

Помер Олександр Бугайов 17 квітня 2009 р. в Києві. Похований на Північному цвинтарі.

О. Бугайова здобув високий і заслужений авторитет серед методистів-фізиків Йому вдалося виокремити теоретичний складник вітчизняної дидактики фізики та реалізувати ідею створення посібника з методики навчання фізики, в якому було б висвітлено теоретичні основи дидактики фізики 1970−80-х рр.

В 1981 р. вийшла його фундаментальна праця «Методика викладання фізики в середній школі. Теоретичні основи».

 Вона рекомендована як навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів, є корисною для аспірантів, докторантів, учителів. Упродовж чверті століття – базовий підручник із теорії та методики навчання фізики в системі підготовки майбутніх учителів фізики. У підручнику розкрито систему навчання та теоретичні основи процесу вивчення фізики, а також управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Книгу написано відповідно до чинної на той час програми курсу методики навчання фізики та враховано досвід її вивчення в педагогічних вищих навчальних закладах. Основні теоретичні положення підкріплено прикладами педагогічних ситуацій, вправ, лабораторних робіт тощо. У книзі висвітлено особливості методики навчання фізики як педагогічної науки, викладені методи досліджень явищ, процесів, зроблено історико-методичний аналіз розвитку методики навчання фізики та її актуальних питань. На основі системного аналізу досліджено питання політехнічного навчання, змісту та структури курсу фізики, проаналізовано особливості фізичного знання.

О. Бугайов виявив неабиякі здібності під час організації апробацій своїх підручників. На самому початку він відкинув усякі спрощення і створив розгалужену систему апробації спочатку інтегрованого підручника для 6-7 класів, а потім і окремих підручників з фізики. Кожен параграф аналізувався за 12 критеріями, потім узагальнювались розділи і курс за 6 і 7 класи. Він був колективістом і тяжів до вироблення колективної думки на проблему, бо вона найбільш правильна.

 

Посібник «Вивчення атомної та ядерної фізики в школі» для вчителів з дарчим підписом: «Республіканському педагогічному музею з найкращими побажаннями і вдячністю. О.Бугайов. 11 серпня 1983»

У фондах Педагогічного музею України зберігається персональний комплекс матеріалів О. Бугайова, що містить книги, документи, подяки, фото (всього понад 20 одиниць зберігання).

Праці О.Бугайова, що зберігаються у фондах Педагогічного музею України:

  1. Зв’язок викладання фізики з виробничим навчанням і продуктивною працею учнів у сільському господарстві. Методичний лист укладено О.І. Бугайовим і підготовлено до друку управлінням шкіл Міністерства освіти УРСР. Київ: Радянська школа, 1961. 72 с.
  2. Фізика в школі. Збірник статей. За ред. О. І Бугайова. Київ: Радянська школа, 1972. 143с.
  3. Антонів Т.М., Бугайов О.І., Галянт В.І., Мазур А.П., Тхоржевський Д.О., Ткаченко К.К., Шевчук М.П.. Практикум у навчальних майстернях. Київ: Вища школа, 1972. 422 с.
  4. Викладання фізики за новими програмами. Збірник статей. За ред. О.І. Бугайова. Київ: Радянська школа, 1973. 150с.
  5. Викладання фізики в школі. Збірник статей. За ред. О.І Бугайова. Київ: Радянська школа, 1974. 192с.
  6. З досвіду навчання фізики в школі. За ред. О.І. Бугайова. Упор. В.В. Смолянець. Київ: Радянська школа, 1980. 170 с.
  7. Бугаев А.И.. Методика преподавания физики в средней школе: теорет. основы: Учеб. пособиедля студентов пед. ин-тов по физ.-мат. спец. М.: Просвещение, 1981. 288 с.
  8. Бугайов О.І. Вивчення атомної та ядерної фізики в школі: Посібник для вчителів. Київ: Рад. школа, 1982. 158 с., іл.-бібліогр.: с.155–
  9. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія: Пробний підручник для 7 кл. серед. шк./ За ред. проф. О.І. Бугайова. Київ: Освіта, 1994. 304 с.
  10. Бугайов О.І., Мартинюк М.Т., Смолянець В.В. Фізика. Астрономія: Пробний підручник для 8 кл. серед. шк. / За ред. проф. О.І. Бугайова. Київ: Освіта, 1996. 367 с.

Список використаної літератури:

Олександр Іванович Бугайов. До 80-річчя від дня народження. Каталог виставки. Упоряд. Л.І. Ніколюк. Київ, 2003.

Бугайов О., Головко М. Методичне забезпечення профільного навчання фізики в загальноосвітній школі. Фізика та астрономія в школі. 2007. № 4 (61). С. 14–17.

Садовий М.І. Олександр Іванович Бугайов – воїн, учитель, вчений. Збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника», випуск 13. Київ. 2013. С. 245–254 Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2013_13_28

Головко М. Видатні постаті вітчизняної дидактики. До 90-річчя від дня народження професора Олександра Івановича Бугайова. Рідна школа. 2014. №4–5. С. 68–71

Бугайов Олександр Іванович, випускник 1956 року. НПУ імені М.П. Драгоманова. Фізико-математичний факультет. [офіц. сайт], URL: https://cutt.ly/twTisPOT (дата доступу: 07.11.2023)

Матеріали підготувала 

старша наукова співробітниця 

Тетяна Рудницька