До 125 річчя від дня народження Василя Івановича Помагайби (1892 – 1972)

 

червень 196714 січня 2017 року виповнилося 125 років від дня народження українського педагога Василя Помагайби.

Народився педагог 14 січня 1892 року у селі Гнатівці (сьогодні Хмельниччина) Кам`янець-Подільської губернії. Навчався у двокласній учительській школі, після закінчення якої склав іспити спочатку на звання вчителя початкової школи, а потім — вчителя повітового місцевого училища. З 1907 працював учителем, а потім і завідувачем початкової школи у м. Хмільнику та с. Дубовому Подільської губернії. Навчався у Вінницькому вчительському інституті (нині Вінницький державний педагогічний університет). По його закінченню, в 1919-1923 роках завідував семирічною школою в м. Хмільнику, повітовим відділом народної освіти, а також викладав педагогічні дисципліни в Хмільницькому педагогічному технікумі.

У 1923 році Василь Помагайба переїжджає до Києва, де починає завідувати школою у дитячому містечку «Ленінське» (об’єднана у 1923 році частина київських дитбудинків в одну дитячу установу – заклад соціального виховання інтернатного типу «Дитяче містечко ім. В.Леніна», що отримало назву «Ленінське»). У 1929 закінчує навчання в аспірантурі при Київському інституті народної освіти, де захищає дисертацію на тему «Аналіз техніки уроку». Також в інституті педагог очолював кафедру педагогіки, а у 1927- 1932 рр. читав педагогіку спочатку як доцент, потім — як професор.

Саме у Києві розпочинається співпраця Василя Івановича з Українським науково-долідним інститутом педагогіки. У 1929-1932 роках він завідує секцією дидактики Київської філії УНДІПУ, керує написанням кандидатських дисертацій аспірантів. Роботу в УНДІПі можна назвати окремою сторінкою життєвого та творчого шляху педагога. Тут він займається дослідженням проблеми дидактики і у 1961 році очолює відділ дидактики УНДІПу. Під його керівництвом співробітники відділу працювали над розробкою проблем визначення суті, законів і закономірностей навчального процесу, уточнення і поглиблення дидактичних принципів та правил навчання.

Коло наукових інтересів ученого було різнобічним, багатогранним, широким. Зокрема, дослідника хвилювали такі проблеми, як сільська школа (планування роботи, організація літньої праці, завдання й техніка проведення уроку з двома класами в малокомплектній школі тощо); підготовка вчителя до уроку, початкове навчання, дидактика й дидактичні дослідження, система навчання грамоти в дошкільних закладах, вища педагогічна освіта, взаємовпливи політики і педагогіки та багато іншого. Перу вченого належать ряд монографій, брошур. Разом зі своєю дружиною Г. Савицькою Василь Іванович створив багато підручників для початкової школи.

Володимир Іванович Помагайба помер 25 грудня 1972 року, похований на Берковецькому цвинтарі. Незважаючи на вагомий внесок вченого у розвиток педагогічної думки в Україні та методичні розробки, життя і діяльність Василя Помагайби і на сьогодні є недостатньо дослідженими.

У фондах Педагогічного музею України зберігається комплекс матеріалів Василя Помагайби, який містить близько 100 одиниць зберігання. Це понад 45 вітальних телеграм, 7 вітальних листівок, 7 листів, 20 фотографій, 10 записних книг, зошити, запрошення, рукописи, різного роду документи та ін.

 

Також зберігаються і такі праці В.І. Помагайби:

1.Помагайба В.І. Дидактичні уваги до праці вчителя з двома групами: методичний лист / В.І. Помагайба. – Харків: Народній учитель, 1930. – 49 с.

2. Помагайба В.І. Як навчити грамоти за букварем / В.І. Помагайба, Г.І. Савицька. – Харків: Радянська школа, 1934. – 68 с.

3. Шляхи поліпшення навчально-виховної роботи в І-IV класах: з досвіду роботи вчителів шкіл Закарпатської області / під. ред. В.І. Помагайби і В.В. Гомоная. – Ужгород: Закарпатське обласне видавництво, — 282 с.

4. Помагайба В.І. Аналіз техніки шкільної лекції / В.І. Помагайба // Київська науково-дослідна кафедра педології: [збірник праць]. – Т.1. – С.31-73

5. Помагайба В.И. О борьбе с второгодничеством в школе/ В.И. Помагайба // Кзыл-Ординский государственный педагогический институт. Ученые записки. – 1945. – Т 2. – С. 45-80.

6. Помагайба В.И. Об усвоении учащимся системы понятий в учебном предмете / В.И. Помагайба // Вопросы советской дидактики: [сборник статей]. – Москва, 1950. – Ч.1. — С.228-257.

7. Помагайба В.И. Основный пути преодоления второгодничества в начальных классах: диссертация, предоставленная в Институт теории и истории педагогики АПН РСФСР на соискание степени кандидата педагогических наук / В.И. Помагайба. – Нежинский Государственный едагогический институт им. Н.В. Гоголя, 1952 . – Ч.2. – 1952. – 418 с.

8. Помагайба В.И. Основный пути преодоления второгодничества в начальных классах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / В.И. Помагайба. – Научно-исследовальский институт методов обучения академии педагогических наук РСФСР, 1953. – 23 с.

9. Педагогічні читання. З досвіду політехнічного навчання в 1-4 класах / Науково-дослідний інститут педагогіки; [за ред. В.І. Помагайби]. – Київ: Радянська школа, 1956. – 227 с.

10. Політехнічне навчання в початковій школі: [матеріали Республіканської наукової конференції з питань політехнічного навчання в школах Української РСР] / Відпов. ред. В.І. Помагайба. – Київ: Радянська школа, 1957. – 128 с.

11. Помагайба В.І. Робота вчителя в малокомплектних школах / В.І. Помагайба. – Київ: Радянська школа, 1958. – 122 с.

12. Помагайба В.І. Попередження неуспішності у навчанні грамоти / В.І. Помагайба. – Київ: Радянська школа, 1958. – 110 с.

13. Педагогічні читання. Питання початкової освіти на України: матеріали республіканських педагогічних читань, присвячених 40-річю Великої жовтневої соціалістичної революції/ Науково-дослідний інститут педагогіки; [за ред. В.І. Помагайби]. – Київ: Радянська школа, 1958. – 163 с.

14. Козловская Е. Руссий язык: [учебник для четвертого класса школ с украинским языком обучения] / Е. Козловская, В. Помагайба, Г. Савицькая. – Киев: Радянська школа, 1960. – 280 с.

15. Тертичний І.П. На допомогу вчителеві початкових класів / упор. І.П. Тертичний, В.І. Помагайба, К.М. Карлаш. – Київ: Радянська школа, 1961. – 559 с.

16. Помагайба В.І. Школа і сім’я в боротьбі за піднесення успішності учнів / В.І. Помагайба. – Київ, 1961. – 50 с.

17. Помагайба В.І. Про поліпшення методів навчання у восьмирічній школі / В.І. Помагайба, В.О. Онищук, О.С. Татенко; За ред. В.І. Помагайби. – Київ: Радянська школа, -1962 . – 97 с.

18. Помагайба В. І. Проблема нормального навантаження учнів учбовою працею/ Василь Помагайба // Про унормування учбового навантаження учнів: [методичний лист]. – Київ: Радянська школа, 1963. – С. 3-7.

19. Скотынянский Ф.Г. Основы методики уроков ручного труда в І-IV класах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Ф.Г. Скотынянский; [науч. рук. В.И. Помагайба] // Киевский государственный педагогический институт имени А.М. Горького. – Киев, 1965. – 22 с.

20. Помагайба В.І. Як допомагати дітям добре витися / В.І. Помагайба. – Харків: Товариство «Знання», 1966. – 47 с.

21. Помагайба В.І. Робота вчителя в малокомплектних школах / В.І. Помагайба. – Київ: Радянська школа, 1968. – 147 с.

22. Помагайба В.И. Русский язык: [учебник для второго класса школ с украинским языком обучения (экспериментальный)] / В.И. Помагайба, А.П. Коваль, Н.И. Волошановская. – Киев: Радянська школа, 1968. – 316 с.

23. Помагайба В.І. Завдання і методи перевірки нового змісту навчання в І-ІІІ класах: [методичний лист] / В.І. Помагайба. – Київ: Міністерство освіти УРСР програм.-метод. управл. Наук.-дослід. інст. пед., 1968. – 85 с.

24. Помагайба В.И. Русский язык: [учебник для второго класса школ с украинским языком обучения] / В.И. Помагайба, А.П. Коваль, Н.И. Волошановская. – Киев: Радянська школа, 1969. – 287 с.

25. Помагайба В.И. Русский язык: [учебник для третьего класса школ с украинским языком обучения (экспериментальный)] / В.И. Помагайба, Г.И. Савицкая, А.П. Коваль. – Киев: Радянська школа, 1969. – 255 с.

26. Помагайба В.И. Русский язык: [учебник для третьего класса школ с украинским языком обучения (экспериментальный)] / В.И. Помагайба , Г.И. Савицкая, А.П. Коваль. – Киев: Радянська школа, 1970. – 248 с.

27. Помагайба В.И. Проблема законов процесса обучения. Материалы методологического семинара. / В.И. Помагайба. – Киев: Радянська школа, 1971. – 31 с.

28. Питання методики дидактичних осліджень / Пед. тов. УРСР. Республік. секція дидактики; [відп. ред. В.І. Помагайба]. – Київ: Вища школа, 1972. – 157 с.

29. Актуальні питання дидактики: збірник статей / Педагогічне товариство УРСР. Республіканська секція дидактики; [ред.кол. В.І. Помагайба, В.Є. Римаренко, Е.Я. Соляр]. – Київ: Вища школа, 1974. – 119 с.

30. Волошановская Н.И. Русский язык: [учебник для второго класса школ с украинским языком обучения] / Н.И. Волошановская, А.П. Коваль, В.И. Помагайба. – Киев: Радянська школа, 1974. – 222 с.

31. Коваль А.П. Русский язык: [учебник для второго класса школ с украинским языком обучения] / А.П. Коваль, Н.И. Волошановская, В.И. Помагайба. – Киев: Радянська школа, 1975. – 222 с.

32. Коваль П.А. Русский язык 2: [для 2 класса школ с украинским языком обучения] / А.П. Коваль, Н.И. Волошановская, В.И. Помагайба. – Киев: Радянська школа, 1977. – 175 с.

33. Коваль А.П. Русский язык 3: [для третьего класса школ с украинским языком обучения] / А.П. Коваль, В.И. Помагайба, Л.К. Михайлюк, Г.И. Савицкая. – Киев: Радянська школа, 1979. – 189 с.

34. Коваль П.А. Русский язык 2 [для 2 класса школ с украинским языком обучения] / А.П. Коваль, Н.И. Волошановская, В.И. Помагайба. – Киев: Радянська школа, 1981. – 175 с.

 

№ 1 дисертація

Помагайба В.И. Основный пути преодоления второгодничества в начальных классах: диссертация.

33 № 1 титулка дисертації
 № 2 Поліпшення методів навчання у восьмирічній школі  № 3 Русский язык . Експерементальний для 3-го класу  № 4 Русский язык для 2-го класу
 № 24  № 26  № 8 На допомогу вчителеві початкових класів
 № 11  № 12  № 13
 № 14  № 15  № 16
№ 17 № 19 № 20
№ 21 № 22 № 23
     
№ 27 № 28

№ 29

 

№ 30 № 31

№ 34

 

№ 32 №7,10

№9

 

№18
буквар саморобний 1

Азбука в папці (особиста річ В.І. Помагайби та Г.І. Савицької)

буквар саморобний 2

Азбука в папці (особиста річ В.І. Помагайби та Г.І. Савицької)

Untitled.FR12

В.І. Помагайба

в павлограді з вчителями

Василь Помагайба з вчителями у Павлограді (червень, 1967 рік)

павлоград червень 1967

Василь Помагайба з вчителями у Павлограді (червень, 1967 рік)

ооллд

В.І. Помагайба. Квітень, 1949.

пома

В.І. Помагайба. Квітень, 1949.

пом
рпррр
шось з ундіпм

Одеса. Виїзне засідання відділу дидактики. Жовтень, 1969.

одеса

Одеса. Виїзне засідання відділу дидактики. Жовтень, 1969.

червень 1967

Павлоград. Червень, 1967.

миколаїв

Миколаїв. Семінар з питань роботи дидактичної лабораторії. Жовтень, 1969.

Untitled.FR12а

Листівка

вітальі телеграми листи1

Вітальна листівка

вітальні телеграми листи2

Вітальна телеграма

листівки

Вітальна листівка

листівки3

Вітальна листівка

листівки1

Вітальна листівка

вітальні телеграми листи
вітання

Вітання з 70-річчям від Луцького педагогічного інституту

відрядження

Відрядження В.І. Помагайби

записник педологія

Сторінка із записника В.І. Помагайби

зошит

Зошит В.І. Помагайби

листи

Конверт листа до В.І. Помагайби

листи1

Лист до В.І. Помагайби

телеграма

Вітальна телеграма

листівки2

Листівка

педагогічний конгрес

Блокнот В.І. Помагайби — учасника педагогічного конгресу

записни

Записник В.І. Помагайби

телеграми

Вітальна телеграма

учаснику записник

Блокнот В.І. Помагайби

учаснику липецьк

Блокнот Помагайби В.І.

3-1

Фрагмент виставки «Педагогічний календар — 2017»

3-2

Фрагмент виставки «Педагогічний календар — 2017»

Підготувала Валентина Єфімова,
науковий співробітник музею.