До 110-річчя від дня народження Михайла Гельфанда (1907—1991), українського математика-методиста

1114На жаль, детальних відомостей про життєвий шлях М. Гельфанда до сьогодні немає. Відомо, що Михайло Борисович Гельфанд народився 11 травня 1907 р. Дуже стислі відомості про вченого подано у «Календарі знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2007 р.» у зв’язку зі 100-річчям від дня його народження: «100 років від дня народження Михайла Борисовича Гельфанда (1907—?), українського математика-методиста, кандидата педагогічних наук, завідувача сектора методики математики НДІ педагогіки УРСР, популяризатора передового досвіду вчителів математики шкіл України, автора праць з методики математики в середній школі» [1, с. 53].

З інших джерел вдалося встановити, що Михайло Гельфанд закінчив аспірантуру і у 1937 році захистив дисертацію «Теорія і методика ірраціонального числа» в Українському науково-дослідному інституті педагогіки (УНДІП). Відтоді життя вченого було пов’язане з цим інститутом, де він працював науковим співробітником, завідувачем відділу методики математики.

Автор понад 60 праць з методики викладання математики в середній школі. Аналіз його творчої спадщини свідчить, що вчений розробляв проблеми наближених обчислень і ірраціональних чисел, досліджував питання геометричних побудов за допомогою класичних інструментів, звертався до методики окремих тем алгебри та тригонометрії, елементів математичного аналізу.

М. Гельфанд був активним дописувачем журналів «Математика в школе», «Радянська школа», редактором збірника «Математика в школі». Про завдання збірника він доповідав на засіданні секції математиків пленарної сесії УНДІПу у вересні 1949 р. (доповідь «Наші методичні збірники як один із заходів узагальнення кращого досвіду вчителів-математиків»).

М. Гельфанд систематично брав участь у різноманітних наукових заходах у різних містах України,виступаючи з ґрунтовними доповідями. Так, усічні1948 р. в Києві відбулась наукова сесія УНДІПу, присвячена 30-річчю Української РСР, де на засіданні секції фізико-математичних наук вчений виступив з доповіддю «Арифметика в старших класах середньої школи» [2, с. 143]. У жовтні1951 р. у Вінниці відбувся поширений пленум відділу методики математики УНДІПу, присвячений питанням викладання геометрії (планіметрії). Виступ М. Гельфанда стосувався методики викладання — «Зміст і завдання викладання геометрії» [2, с. 156]. У лютому-березні 1955 р. він виступив з доповіддю на розширеному засіданні вченої ради Науково-дослідного інституту педагогіки Української РСР, яке було присвячене політехнічному навчанню в середній школі. М. Б. Гельфанд спинився на проблемі політехнічного навчання в зв’язку з викладанням математики. Він наголошував, що необхідно далі удосконалювати програми з математики. Шкільний курс елементарної алгебри і особливо геометрії повинен враховувати сучасний рівень науки і ті освітньо-виховні завдання, що стоять перед школою. Здійснення політехнічного навчання на уроках математики вимагає широкого показу застосування цієї науки в житті, вивчення теоретичного курсу на матеріалі виробництва, виховання в учнів умінь складати і розв’язувати конкретні математичні задачі. У процесі викладання математики потрібно звернути увагу на прищеплення практичних навичок, привчити школярів широко користуватись лічильними і вимірними інструментами. У курсі геометрії особливе місце слід приділити конструктивними задачам, вимірним роботам на місцевості, завданням, пов’язаним з моделюванням і конструюванням [2, с.209-210].

У жовтні 1958 року в м. Чернігові на республіканській науково-практичній конференція вчителів математики й креслення, організованій Науково-дослідним інститутом педагогіки УРСР спільно з Чернігівським обласним відділом народної освіти та педагогічним інститутом, М. Гельфанд порушує питання здійснення зв’язку теорії і практики у вивченні математики. У своєму виступі вчений продемонстрував, як передові учителі формують в учнів розуміння загальних законів природи, що виражаються однотиповими математичними залежностями. Їх учні вміють вільно користуватися правилами усних, письмових, наближених обчислень, рахівницею, логарифмічною лінійкою, графіками, різними довідковими таблицями та вимірювальними приладами. [2, с. 228]. Восени 1964 р. на виїзному засіданні відділів методики фізики і математики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР у м. Ялті М. Гельфанд у доповіді «Співвідношення конкретного і абстрактного» кандидат педагогічних наук М. Б. Гельфанд розкрив і конкретизував завдання вчителя математики з розвитку діалектико-матеріалістичного світогляду учнів. Учитель повинен не лише з’ясувати суть і особливості математики як науки, що відображує кількісні відношення предметів матеріального світу, але й довести, що для математичних співвідношень існують відповідні прообрази в предметах і явищах матеріального світу. На конкретних прикладах доповідач показав походження математичних понять, пов’язаних з практичною діяльністю людини [2. с. 278].

Помер М. Гельфанд у 1991 р.

Література:

  1. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2007 рік / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Л. І. Ніколюк, І. П. Моісєєва; наук. ред. Рогова П. І. ]. —Київ, 2006. — 140 с.
  2. УНДІП на сторінках педагогічних журналів 1926—1976 рр. / НАПН України, Педагогічний музей України; [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно; наук. консультант О. В. Сухомлинська], [Розширена електронна версія]. — К. : ПМУ, 2016. — 355 с. — (Сер. «Педагогічні републікації» ; вип. 3).

 

01 Гельфанд - 0001 Гельфанд - 0002
Гельфанд - 0003 Гельфанд - 0004 Гельфанд - 0005

Бібліографія М. Б. Гельфанда

(з фондів Педагогічного музею України)

1. Наближені обчислення в середній школі / М. П. Кравчук, М. Гельфанд, О. Вулах// Комуністична освіта. — 1936. — № 9. — С. 26—34.

2. Застосування різних способів розв’язування задач на побудову / М. Б. Гельфанд // Комуністична освіта. — 1938. — № 9. — С. 113—123.

3. Як дати учням на базі наближених обчислень поняття про ірраціональне число та дії з ним / М. Б. Гельфанд, О. П. Сергунова // Комуністична освіта. — 1938. — № 1. — С. 88—96.

4. Вступ.Про способи, якими користуються при геометричних побудовах. Розділи 3. Межі застосування циркуля і лінійки як знаряддя побудови. 4.Приклади застосування ознак можливості побудови /М. Гельфанд // Методика розв’язання задач на побудову в середній школі / УНДІП; Під ред. О. М. Астряба та проф. О. С. Смогоржевського. — Київ: Радянська школа, 1940. — 194 с.

5. Теорія і методика ірраціонального числа (З матеріалів дисертації, написаної в 1937 р.) / М. Б. Гельфанд // Наукові записки УНДІП. — 1940. — Т. 2. — С. 127—178.

6. Періодичні дроби / УНДІП;М. Б. Гельфанд. — Київ: Радянська освіта, 1941. — 96 с.

7. Повторення арифметикиу зв’язку з проходженням нового матеріалу/ М. Б. Гельфанд // Радянська школа. — 1948. — № 2. — С. 24—29.

8. Перші уроки з алгебри / М. Б. Гельфанд // Математика в школі: Методичний збірник. — 1949. — Вип. 2.

9. Розділ 6. Десяткові дроби / М. Б. Гельфанд // Нариси методики викладання арифметики / Під ред. О. М. Астряба. — Київ: Радянська школа, 1950. — С. 138—158.

10. Графічний метод вивчення тригонометричних функцій / М. Б. Гельфанд // Математика в школі: Збірник. — 1951. — Вип. 4. — C. 89—111.

11. Деякі зауваження до перших уроків алгебри / М. Б. Гельфанд // Алгебра: Збірник статей / Упорядники: В. А. Зморович, М. Б. Гельфанд. — Київ: Радянська школа, 1951. — С. 114—126.

12. Про розв’язування алгебраїчних рівнянь у радикалах / В. А. Зморович, М. Б. Гельфанд // Алгебра: Збірник статей / Упорядники: В. А. Зморович, М. Б. Гельфанд. — Київ: Радянська школа, 1951.— С. 169—188.

13. Сессия Украинского научно-исследовательского института педагогики / М. Б. Гельфанд // Математика в школе. — 1951. — № 1. — С. 83—84.

14. Обобщение педагогического опыта (пленум по вопросам преподавания геометрии / М. Б. Гельфанд // Математика в школе. — 1952. — № 4. — С. 85—87.

15. Десяткові дроби / М. Б. Гельфанд // Нариси методики викладання арифметики / Під ред. О. М. Астряба. — 2-ге вид. — Київ: Радянська школа, 1953. —С. 139—158.

16. Основні вимоги до викладання геометрії / М. Б. Гельфанд // Викладання геометрії в середній школі. Планіметрія: Збірник / За ред. О. М. Астряба. — Київ: Радянська школа, 1953. — С. 4—15.

17. Про деякі заходи до здійснення політехнічного навчання при викладанні планіметрії / М. Б. Гельфанд // Викладання геометрії в середній школі. Планіметрія: Збірник. — Київ: Радянська школа, 1953. — С. 186—194.

18. Республиканские «Педагогические чтения» в УССР / М. Б. Гельфанд // Математика в школе. — 1953. — № 6. — С. 79—80.

19. Графіки при дослідженні тригонометричних функцій/ М. Б. Гельфанд // Викладання математики в середній школі при політехнічному навчанні: Збірник / УНДІП; За ред. О. М. Астряба. — Київ: Радянська школа, 1954. — С. 124—138.

20. Деякі практичні застосування тригонометрії / М. Б. Гельфанд // Викладання математики в середній школі при політехнічному навчанні / УНДІП. — Київ: Радянська школа, 1954. — 304 с. С. 234—265.

21. Чергові завдання у викладанні математики в 5—10 класах середньої школи / О. С. Дубинчук, Т. Я. Нестеренко, М. Б. Гельфанд // Радянська школа. — 1954. — № 3. — С. 44—50.

22. О решении задач на построение сечений многогранников / М. Б. Гельфанд // Математика в школе. — 1956. — № 4. — С. 42—47.

23. Республиканские «Педагогические чтения» по вопросам политехнического обучения / М. Б. Гельфанд // Математика в школе. — 1956. — № 3. — С. 83—85.

24. Про використання нового підручника з тригонометрії / М. Б. Гельфанд, В. С. Павлович // Радянська школа. — 1957. — № 4.

25. Радянський період розвитку методики математики / М. Б. Гельфанд // Наукова сесія, присвячена 40-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції: Збірник / УНДІП. — Київ: Радянська школа, 1957. — С. 61—63.

26. Уроки з тригонометрії в 9 класі / М. Б. Гельфанд, В. С. Павлович. —Київ: Радянська школа, 1957. — 120 с.

27. Опыт изложения теоремы сложения по новому учебнику тригонометрии / М. Б. Гельфанд, В. С. Павлович // Математика в школе. — 1958. — № 4. — С. 33—35.

28. Обсуждение программы по математике / М. Б. Гельфанд // Математика в школе. — 1959. — № 2. — С. 82—84.

29. Уроки з тригонометрії в 10 класі / М. Б.Гельфанд, В. С. Павлович. — Київ: Радянська школа, 1959. — 136 с.

30. Вступ. Розділи 4 і 5 / М. Б. Гельфанд // Методика розв’язання задач на побудову / УНДІП; Під ред. О. М. Астряба та проф. О. С. Смогоржевського. — 2-ге вид. — Київ: Радянська школа, 1960. — 388 с.

31. Шляхи піднесення рівня знань учнів з математики: Методичний лист / Гельфанд М. Б., Нестеренко Т. Я.; Ред. М. Б. Гельфанд. — Київ: Радянська школа, 1961. — 68 с.

32. Елементи логіки в геометрії / М. Б. Гельфанд // Наукові записки НДІП. — 1962. — Том 22. Фізико-математична серія. Вип. 4. — С. 77—111.

33. О связи преподавания математики с жизнью, трудовым и производственным обучением / М. Б. Гельфанд // Математика в школе. — 1962. — № 5. — С. 82—83.

34. Уроки алгебри в ІХ і Х класах: Посібник для вчителів / М. Б. Гельфанд, В. С. Павлович. — Київ: Радянська школа, 1962. — 199 с.

35. Опыт изучения темы «Степенная функция» в ІХ классе / М. Б. Гельфанд // Математика в школе. — 1963. — № 5. — С. 30—37.

36. Основні питання викладання алгебри в ІХ—ХІ класах / НДІП; М. Б. Гельфанд— Київ: Радянська школа, 1963. — 208 с.

37. Наслідки експериментальної перевірки програмованих посібників з математики / М. Б. Гельфанд, О. С. Дубинчук, Т. Я. Нестеренко, І. Ф. Тесленко // Радянська школа. — 1966. — № 10. — С. 22–30.

38. Безмашинное программированное обучение / М. Б. Гельфанд, Е. С. Дубинчук, Т. Я. Нестеренко, И. Ф. Тесленко // Математика в школе. — 1967. — № 5. — С. 68—70.

39. Преобразование графиков при решении некоторых неравенств и уравнений / М. Б. Гельфанд // Математика в школе. — 1969. — № 2. — С. 40.

40. Про одну властивість показникової функції і її застосування для розв’язування практичних задач / М. Б. Гельфанд, І. Я. Шапіро // Викладання математики в школі: Збірник. — Київ: Радянська школа, 1969. — Вип. 5. — C. 120—133.

41. Математика: Посібник для факультативних занять в 9 класі / І. Ф. Тесленко, М. Б. Гельфанд, Д. М. Маєргойз, Г. М. Скобелєв. За ред. В. Зморовича. — Київ: Радянська школа, 1972. — 192 с.

42. Професійна орієнтація в процесі вивчення основ наук : Математика / М. Б. Гельфанд // Система профорієнтаційної роботи / НДІП. — Київ: Радянська школа, 1975. — С. 51—60.

43. Формування математичних понять у процесі викладання алгебри і початків аналізу / НДІП; М. Б. Гельфанд. —Київ: Радянська школа, 1976. — 143 с.

44. Упражнения межпредметного характера к теме «Производная» / М. Б. Гельфанд, В. П. Берман // Математика в школе. — 1979. — № 2. — С. 31—36.

45. Упражнения межпредметного характера к теме «Интеграл» / М. Б. Гельфанд, В. П. Берман // Математика в школе. — 1981. — № 3. — С. 18—22.

 

Редагування

46. Математика в школі: Методичний збірник. Вип. 3 /УНДІП; Ред. М. Гельфанд. — Київ: Радянська школа, 1949. — 164 с.

47. Математика в школі: Методичний збірник. Вип. 4 / УНДІП; За ред. М. Б. Гельфанда. — Київ: Радянська школа, 1951.

48. Алгебра: Збірник статей / Упорядники: В. А. Зморович, М. Б. Гельфанд. — Київ: Радянська школа, 1951. — 368 с. — (Питання методики викладання математики в школі).

49. Математика в школі: Методичний збірник. Вип. 6 / УНДІП; За ред. М. Б. Гельфанда. — Київ: Радянська школа, 1952. — 136 с.

50. Математика в школі: Методичний збірник. Вип. 7 /УНДІП; За ред. М. Б. Гельфанда. — Київ: Радянська школа, 1952. — 144 с.

51. Викладання геометрії в середній школі. Планіметрія: Збірник (за матеріалами розширеного пленуму відділу методи математики, що відбувся в жовтні 1951 р. у Вінниці) / УНДІП; За ред. О. М. Астряба, М. Б. Гельфанда. — Київ: Радянська школа, 1953. — 220 с.

52. З досвіду викладання математики в середній школі / За ред. М. Б. Гельфанда. — Київ: Радянська школа, 1954.

53. З досвіду запровадження політехнічного навчання при викладанні математики в середній школі: Педагогічні читання. Вип. І / НДІП; За ред. М. Б. Гельфанда. — Київ: Радянська школа, 1956.

54. З досвіду викладання математики (за матеріалами наукової конференції з питань політехнічного навчання) / НДІП; За ред. М. Б. Гельфанда. — Київ: Радянська школа, 1957. — 66 с.

55. З досвіду викладання математики в середній школі: Педагогічні читання / НДІП; За ред. М. Б. Гельфанда. — Київ: Радянська школа, 1959.