До 90-річчя від дня народження Гончаренка Семена Устимовича (1928 – 2013), педагога, методолога педагогічної науки України

ГончаренкоСемен Устимович Гончаренко народився 9 червня 1928 року в с. Шпакове Новомиргородського району Кіровоградської області в селянській родині. Під час Другої світової війни, будучи підлітком, воював у складі партизанського загону імені Устима Кармелюка. Після війни закінчив Панчівську середню школу (1948) та вступив на фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту, який закінчив у 1952 р. З 1952 по 1955 рр. працював вчителем фізики і математики у Тишківській середній школі на Кіровоградщині. З 1955 по 1958 рр. навчався в аспірантурі Українського НДІ педагогіки. Закінчивши аспірантуру, був запрошений на роботу в НДІ педагогіки спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником сектора фізики, де успішно захистив кандидатську дисертацію «Зв’язок викладання фізики з виробничим навчанням».

В особі Семена Устимовича вдало поєднався талант ученого й організатора науки. З 1966 по 1993 рр. Гончаренко обіймає посаду заступника директора з наукової роботи Інституту педагогіки. У 1989 р. Семен Устимович захищає докторську дисертацію «Методологічні і теоретичні основи формування в учнів середньої школи природничо-наукової картини світу». 1990 р. йому присвоєно вчене звання професора. 1992 р. Семена Гончаренка обрано дійсним членом АПН України.

Вагомою є роль вченого в становленні Національної академії педагогічних наук України, де він з 1993 р. був віце-президентом, а згодом академіком-секретарем Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті. Понад 20 років напруженої праці Семен Устимович віддав Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, де з 1994 року працював за сумісництвом, а з 1998 по 2013 рр. – як головний науковий співробітник Інституту педагогіки і психології професійної освіти (з лютого 2007 р. – Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих).

Коло наукових інтересів Семена Устимовича надзвичайно широке й різноманітне: методологія і теорія педагогіки, загальна дидактика та дидактика фізики, методологія науково-педагогічних досліджень, проблеми розвитку вітчизняної освіти. С. Гончаренко обґрунтував дидактичну систему формування природничо-наукової картини світу в учнів загально-освітньої школи, здійснив ґрунтовні дослідження з проблем змісту шкільної фізичної освіти, підготував і опублікував кількатомну методику навчання фізики, створив перше покоління національних підручників з фізики для поглибленого її вивчення в старшій школі, написав низку посібників для вчителів і учнів. Цінними в науковому пошуку Семена Устимовича є праці «Методика як наука», «Наука і навчальний предмет», «Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип». Під його керівництвом створено першу концепцію загальноосвітньої школи незалежної України, яка фактично визначила основоположні засади розвитку вітчизняної школи впродовж першого десятиріччя існування молодої української держави.

Семен Устимович сформував потужну наукову школу. Офіційно під його керівництвом виконано й успішно захищено понад 85 докторських і кандидатських дисертаційних досліджень. Його перу належать більш ніж два десятки книг і посібників з позакласного читання з фізики для учнів різних класів, збірників олімпіадних задач, науково-популярних видань. Він був незмінним багаторічним головою журі всеукраїнських фізичних олімпіад школярів, автором низки оригінальних олімпіадних завдань.

Семен Устимович збагатив педагогічну науку ґрунтовними дослідженнями з теорії навчання, гуманітаризації освіти, фундаменталізації її змісту, методики навчання фізики. Його остання праця «Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення» (2012) є зразком наукового аналізу генези дидактичних систем і концепцій від античності до початку ХХ століття, інтерпретації з позицій сьогодення фундаментальних педагогічних закономірностей. Він постійно дбав про вдосконалення поняттєво-термінологічного апарату сучасної педагогіки, про уточнення, доповнення й обґрунтування змісту її основних категорій, понять і термінів. Енциклопедичні знання С. Гончаренка знайшли гідне втілення в «Українському педагогічному словнику» (1997), що витримав багато перевидань.

Загалом творчий доробок вченого складає понад 300 праць.

Помер Семен Гончаренко 7 квітня 2013 року. Похований у Києві на Лісовому кладовищі.

Праці С. Гончаренка, що зберігаються у фондах Педагогічного музею України:

 1. Гончаренко С. У. Конкурсні задачі з фізики. – Київ: Техніка, 1964. – 439 с.
 2. Гончаренко С. У. Книжка для читання з фізики. 6 клас. – Київ: Радянська школа, 1981. – 238 с.
 3. Гончаренко С. У. Книжка для читання з фізики. Теплові явища: 7 клас. – Київ: Радянська школа, 1985. – 238 с.
 4. Гончаренко С. У. Книжка для читання з фізики. Електромагнітні явища: 8 клас. – Київ: Радянська школа, 1989. – 255 с.
 5. Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. Механіка. – Київ: Техніка, 1972, — 276 с.
 6. Гончаренко С. У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики. Посіб. для вчителя. – Київ: Радянська школа, 1990. – 208 с.
 7. Гончаренко С. У. Фізика. Пробн. підруч. для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк., гімназій та кл. гуманітар. Профілю. – Київ: Освіта, 1997. – 442 с.
 8. Гончаренко С. У. Фізика. 11 кл.: Пробн. навч. пос. для шк. ІІІ ступ. Гімназій і ліцеїв гуманіт. проф.: Пер. з укр. – Київ: Освіта, 1998. – 287 с.

У співавторстві

 1. Гончаренко С.У., Сичевська З.В. Зв’язок викладання фізики з трудовим навчанням учнів у восьмирічній школі. Посібн. для вчителів. – Київ: Радянська школа, 1964. — 135 с.
 2.  Гончаренко С.У., Розенберг М. Й. Методика навчання фізики в середній школі. Загальні питання. Механіка. Посібн. для вчителів. – Київ: Радянська школа, 1970.  – 263 с.
 3. Гончаренко С.У., Корженевич Є. Л. Задачі для фізичних олімпіад. Посібн. Для вчителів. – Київ: Радянська школа, 1975. – 167 с.

Статті

 1. Гончаренко С.У. Науково-технічний прогрес і вдосконалення змісту середньої освіти в процесі здійснення реформи школи // Рад. школа. – 1985. – № 11. – С. 63–69.
 2. Гончаренко С.У. Концепція загальної середньої освіти і всебічний розвиток особистості // Рад. школа. – 1988. – № 10. – С. 77–80.
 3. Гончаренко С.У. Про принципові положення концепції національної середньої загальноосвітньої школи / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Рад. школа. – 1990. – № 10. – С. 3–5. – (Концепція національної школи: різні точки зору).
 4.  Гончаренко С.У. Педагогічна сутність гуманітаризації шкільної освіти / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Рід. школа. – 1994. – № 10. – С. 30–33.
 5. Гончаренко С.У. Світоглядні функції загальної середньої освіти/ С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 1. – С. 44–55.
 6. Гончаренко С.У. Етика науки та етичний кодекс ученого // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 2–8.

Література:

 1. Семен Устимович Гончаренко: бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; [упоряд.: Стельмах Н.А., Айвазова Л.М.; наук. ред. Заліток Л.М.; бібліогр. ред. Пономаренко Л.О.]. – К.: Нілан-ЛТД, 2013. – 195, [4] с. – (Сер. «Академіки НАПН України»; вип. 21). – На пошану пам’яті Семена Устимовича Гончаренка.
 2. Учитель. Учений. Особистість // Педагогічна газета. — 2008. — № 5-6 (166—167). — Травень — червень. — С. 7.
Гончаренко 1 Untitled.FR12 - 0006 Untitled.FR12 - 0005
Untitled.FR12 - 0004 Untitled.FR12 - 0003 Untitled.FR12 - 0002
Untitled.FR12 - 0001

Підготувала ст. наук. співроб.

Бондаренко Вікторія