До 110-річчя від дня народження Івана Тесленка (1908—1994), українського педагога, фахівця з методики математики

Тесленко молоді роки 50-ті роки«…математика являє собою струнку, логічно упорядковану сукупність людських знань… Математичні знання мають властивості абсолютності і вічності, їх істина не змінюється з розвитком науки в цілому»

Іван Тесленко

 

Іван Федорович Тесленко народився 26 січня 1908 р. в с. Домоткані Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії в селянській родині. Дитинство педагога пройшло безрадісно, рано померла мати і його та сестру виховував батько; умов для навчання не було, жили в злиднях.

Велику роль у долі хлопця відіграла вчителька місцевої школи Є.Т. Горшкова, котра відразу помітила здібності хлопчика до математики, фізики, біології, географії, історії, мови. Склавши екстерном іспити за семирічну школу, юний Тесленко у 1923 р. вступає на підготовчий курс Верхньодніпровського педагогічного технікуму, після закінчення якого (1927) працював учителем-класоводом у с.Бородаївці Верхньодніпровського району. З 1929 р. викладав математику і фізику в 9-річній школі Брянської копальні Донбасу. Тут він керував районною предметною комісією вчителів математиків і був головою штабу з ліквідації неписьменності.

У 1934 р. Іван Федорович вступає на фізико-математичний факультет Харківського університету. Одночасно з навчанням суміщає викладацьку роботу в інженерно-транспортному інституті. У 1939 р. з відзнакою закінчив університет (вечірній відділ) і одержав направлення на роботу до Харківського педагогічного інституту викладачем математики.

Під час війни І. Тесленко працював начальником цеху на Актюбінському будівельному комбінаті (Казахстан) й викладачем математики будівельного технікуму. З 1945 р. продовжив педагогічну діяльність у Львівському педагогічному інституті на посаді старшого викладача, а пізніше протягом 8 років — завідувач кафедри математики, декан фізико-математичного факультету.

У 1950 р. Іван Федорович захистив кандидатську дисертацію з методики математики на тему «Метод інверсії в геометрії».   Багато років Іван Федорович керував Львівським обласним семінаром учителів математики, брав активну участь у конференціях, педагогічних читаннях в Україні, республіках колишнього Союзу і за кордоном.

У 1958 р. Іван Тесленко очолив відділ методики математики НДІ педагогіки УРСР. Крім того, вів велику громадську роботу, часто виступав перед учителями, брав активну участь у рецензуванні навчальних посібників тощо.

У зв’язку з переходом на новий зміст математичної освіти в 1970-ті роки співробітники сектору методики математики і креслення Інституту педагогіки на чолі з І. Тесленком виконали значну роботу з експериментальної перевірки нових програм і підручників, закладання наукових основ методики викладання математики, формування математичних понять, створення методичних посібників для  вчителів. У цей період учений працював і над проблемами формування наукового світогляду учнів на уроках математики, розвитку логічного мислення. Результати досліджень відображені у створених ним підручниках і навчальних посібниках для вчителів середньої школи, студентів педагогічних вишів та в численних статтях. Він опублікував понад 300 праць, 80 із них — монографії. Близько 200 статей надруковано в журналах «Математика в школе», «Радянська школа», «Советская педагогика», наукових записках педінститутів, університетів та ін.

Педагог розробив власну класифікацію навчального використання наочних посібників з геометрії, що сприяли ефективнішому формуванню в учнів геометричних уявлень і розвитку просторової уяви, створив низку важливих геометричних приладів.

Іван Федорович очолив Республіканську координаційну раду з методичних досліджень у галузі методики математики і креслення, секцію Республіканського педагогічного товариства.

І. Тесленко проводив одночасно і редакторську роботу: був головним редактором науково-методичного збірника «Методика викладання математики і фізики» та членом редакційної  колегії журналу «Математика в школе».

Після  успішного захисту докторської дисертації з теми «Педагогічні основи навчання геометрії» (1971) Іван Федорович здобув звання професора. В дисертації він уперше в Україні розробив наукові підходи до вдосконалення шкільної геометричної освіти й запропонував методичну систему ефективного навчання в середній загальноосвітній школі. І. Тесленко є першим доктором педагогічних наук в Україні  в галузі методики математики.

У 1981 р. сектори методики математики і креслення, фізики й астрономії було об’єднано в лабораторію навчання математики і фізики НДІ педагогіки Української РСР, яку очолив І. Тесленко. Під його керівництвом захищено близько 50 кандидатських дисертацій з методики математики.

Помер І. Тесленко 22 грудня 1994 р., похований на Байковому цвинтарі у Києві.

У фондах Педагогічного музею України зберігаються матеріали, пов’язані з життям та діяльністю Івана Тесленка, а також статті про вченого у фаховій педагогічній періодиці:

1. Тесленко І.Ф. Метод інверсії та його застосування. Лекції для студентів заочників фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. — Київ: Видавництво «Радянська школа», 1953.

2. Тесленко І.Ф. Доповіді та повідомлення на наукових конференціях, присвячених підсумками науково-дослідної роботи інституту за 1953-1954 рр. Секція фізико-математичних наук. — Львів: Львівський державний педагогічний інститут, 1955.

3. Тесленко І.Ф. Особливості геометричних задач на побудову в планіметрії. Посібник для студентів-заочників фізико-математичних факультетів. — Київ: Радянська школа.

4. Тесленко І.Ф. Елементи сферичної геометрії. Посібник для студентів-заочників фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів. — Київ: Радянська школа, 1955.

5. Тесленко І.Ф. Геометричні побудови. Посібник для студентів-заочників фізико-математичного факультету педагогічного інституту. — Київ: Радянська школа, 1956.

6. Тесленко І.Ф., Костовський О.М. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь. — Київ: Радянська школа, 1956.

7. Луник Х.П., Тесленко І.Ф., Чайковський М.А., Чеелев В.І., Шнайдер А.Д. Наукові записки. Том XIV серія фізико-математична. — Львів: Львівський державний педагогічний університет, 1958.

8. Дубинчук О.С., Нестеренко Т.Я., Тесленко І.Ф. Зв’язки у викладанні математики з виробничим навчанням. — Київ: Радянська школа, 1960.

9. Дубинчук О.С., Тесленко І.Ф. Геометрія. Підручник для VIII класу. Видання друге, доповнене. — Київ: Радянська школа, 1961.

10. Тесленко І.Ф. Питання методики геометрії (IX—XI класи). Посібник для вчителів. — Київ: Радянська школа, 1962.

11. Пашковський Ю.Й., Стрижевський О.С., Тесленко І.Ф., Хмура О.О., Шапоникова М.С. — Київ: Радянська школа, 1962.

12. Дубинчук О.С., Нестеренко Т.Я., Тесленко І.Ф., Хмура О.О., Стеценко І.Т. Тематично-поурочні плани з математики. Для  IX—XI класів середніх шкіл на друге півріччя. З досвіду роботу вчителів математики середніх шкіл Кіровоградської області. — Київ: Радянська школа, 1963.

13. Тесленко І.Ф. Методика експериментальної перевірки програмованих посібників з математики для середньої школи. — Науково-дослідний інститут педагогіки, 1964.

14. Тесленко І.Ф. Елементарна математика. Геометрія. — Київ: Радянська школа, 1963.

15. Тесленко І.Ф. Геометрія. Посібник для учнів V класу. — Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР, 1968.

16. Лоповок Л.М., Тесленко І.Ф. Геометрія. Навчальний посібник для IX—XI класів середньої вечірньої (змінної) і заочної шкіл. — Київ: Радянська школа, 1968.

17. Тесленко І.Ф. Елементарна математика. Геометрія. Видання 2-е, доп. — Київ: Радянська школа, 1968.

18. Костарчук В.М., Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М., Петров В.М., Тесленко І.Ф., Фалько В.А. Математика. Посібник для факультативних занять у 8 класі. — Київ: Радянська школа, 1969.

19. Тесленко І.Ф. Зміст і основи ідеї нової програми з математики для восьмирічної школи. — Київ: Радянська  школа, 1969.

20. Тесленко И.Ф. Педагогические основы преподавания геометрии в средней школе (13.731 – методика преподавания математики). Автореф. дисс. на соискание ученой  степени докт. пед. наук. – Киев: Киевский государственный педагогический институт им. А.М. Горького, 1970.

21. Тесленко І.Ф., Гельфанд М.Б., Маєргойз Д.М., Скоболєв Г.М. Математика. Посібник для факультативних занять у 9 класі. – Київ: Радянська школа, 1972.

22. Тесленко І.Ф. Науково-технічна революція і математика в школі. — Київ: Товариство «Знання» Української РСР, 1973.

23. Тесленко І.Ф. Методика викладання математики в 4 і 5 класах. Геометрія. — Київ: Радянська школа,1974

24. Тесленко І.Ф. Контроль знань учнів з геометрії у восьмирічній школі. Методичний лист. – Київ: Видавництво «Радянська школа», 1975.

25. Тесленко І.Ф. Метод інверсії. Видання 3-є, перероб. – Київ: Вища школа, 1976.

26. Слєдзінський І.Ф., Тесленко І.Ф. Методичні простори в шкільному кусі математики. Посібник для самоосвіти вчителів. — Київ: Радянська школа,1978.

27. Тесленко І.Ф., Боровик В.Н., Матюшко И.С., Рафаловський Є.В. Практикум з розв’язування задач геометрія. — Київ: Вища школа, 1978.

28. Тесленко І.Ф. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів при вивченні математики. Посібник для вчителів. — Київ: Радянська школа, 1982.

29. Тесленко І.Ф. Вивчення геометрії у загальноосвітній школі. Методичний лист. — Київ: Видавництво «Радянська школа», 1984.

30. Тесленко И.Ф. О преподавании геометрии в средней школе (по учебному пособию А.В. Погорелова «Геометрия 6—10»). Книга для учителя. — Москва: Просвещение, 1985.

31. Тесленко І.Ф. Структура і зміст навчальної діяльності учнів на уроках математики. Методичний лист. – Київ: Освіта, 1993.

Статті:

1. Тесленко І.Ф., Хацет Б.І. Проект требует совершенствования // Советская педагогика. 1964. №10. С.18—20.

2. Тесленко І.Ф., Хмара Т.М., Литвиненко Г.М. Про викладання математики і IV класі // Радянська школа. 1975. № 8. С. 57—65.

3. Тесленко И. Ф. Работа секции математиков при Львовском ИУУ в 1948/49 учебном году // Математика в школе. 1950. № 2. С. 47.

4. Тесленко И. Ф.  О неевклидовых геометриях в средней школе (по классам) // Математика в школе. 1952. № 4. С. 33—40.

5. Тесленко И. Ф. О преподавании математики в святи с производственной деятельностью учащихся // Математика в школе. 1960. № 5. С. 16—20.

6. Тесленко И. Ф. Факультативные занятия в школах УССР // Математика в школе. 1968. № 4. С. 55—56.

7. Тесленко И. Ф., Дубинчук Е. С., Шатковский А. П. О переводных и выпускных екзаменах в школах УССР 1967/68 учебном году // Математика в школе. 1969. № 1. С. 57—61.

8. Тесленко И. Ф. Украинская ССР // Математика в школе. 1970. № 2. С. 22.

9. Тесленко И. Ф.  Научно-практическая конференция на Украине // Математика в школе. 1977. № 2. С. 94.

10. Тесленко И. Ф. Право на образование в действии // Математика в школе. 1977. № 4. С. 8.

11. Тесленко И. Ф. О структуре профессиональной деятельности учителя математики и повышения эффективности урока // Математика в школе. 1980. №3. С. 11.

12. Тесленко И. Ф., Юрченко И. Я. Математическое образование в УССР // Математика в школе. 1982. № 5. С. 21.

13. Тесленко И. Ф., Распопов В. Б. Задачи компютеризации // Математика в школе. 1985. № 2. С. 29.

14. Тесленко І. Ф. Про метод інверсії // Математика в школі: методичний збірник / під ред. І. Є. Шиманського. Київ: Радянська школа, 1951. Вип. 5. С. 94—110.

15. Тесленко І. Ф. Питання програмованого навчання математики // Викладання математики в школі: збірник статей / Упорядкував М. О. Гадіон. За ред. проф. І. Є. Шиманського. Київ: Радянська школа, 1963. С. 5—14.

16. Тесленко І. Ф. Про систему вправ, що сприяють розвитку просторової уяви і просторових уявлень учнів VI—VIII класів // Методика викладання математики: Республіканський науково-методичний збірник. Київ: Радянська школа, 1964. Вип. 1. С. 53—61.

17. Дубінчук О. С., Нестеренко Т. Я., Тесленко І. Ф. Контроль знань, умінь і навичок при програмованому навчанні // Методика викладання математики: Республіканський науково-методичний збірник. Київ: Радянська школа, 1966. Вип. 2. С. 12—22.

18. Тесленко І. Ф. Питання розвитку методики математики на Україні за роки Радянської влади // Методика викладання математики: Республіканський науково-методичний збірник. Київ: Радянська школа, 1968. Вип. 4. С. 4—23.

Про нього:

1. Кованцов М., Мазуркевич О. Для школи і науки // Радянська школа. 1968. №2. С.82.

2. Бурда М. И., Гнеденко Б. В., Черкасов Р. С. Иван Федорович Тесленко // Математика в школе. 1983. № 2. С. 78.

3. Бурда М. И., Колягин Ю. М., Литвиненко Г. Н., Пышкало А. Ф., Слепкань З. И., Черкасов Р. С., Шкиль Н. И., Швец В. А. Тесленко Иван Федорович (некролог) // Математика в школе. 1995. № 3. С. 80.

24.02.1983 Хару НДІП УРСР 25 р. Комплекс Тесленка, запросили як ветерана на Хару

24.02.1983  НДІП 25 років

З архіву Тесленка

З архіву І.Ф.Тесленка

Тесленко з науковцем інституту Золотарьовимза робочим столом у відділі

І.Ф. Тесленко з науковцем інституту Золотарьовим за робочим столом у відділі

Тесленко з колегами на обласному семінарі керівників предметних комісій вчителів математики. Львів 1953р.

І.Ф. Тесленко з колегами на обласному семінарі керівників предметних комісій вчителів математики. Львів 1953р.

З архіву Тесленка в день 50 річчя (в квартирі)

З архіву І.Ф. Тесленка в день 50 річчя (в квартирі)

Тесленко І.Ф. та Мальований Ю.І.

Тесленко І.Ф. та Мальований Ю.І.

Темленко виступає з доповіддю Завдання вчителя математики і методистів в світі рішень 26 зїзду КПРС м.Чернівці Митрополія, гранатовий зал, квітень 1982р.

І.Ф. Тесленко виступає з доповіддю м.Чернівці Митрополія, гранатовий зал, квітень 1982р.

Родина Тесленка

Родина І.Ф. Тесленка

Untitled.FR12 - 0001
Untitled.FR12 - 0002 Untitled.FR12 - 0003 Untitled.FR12 - 0004
Untitled.FR12 - 0005 Untitled.FR12 - 0006 Untitled.FR12 - 0007
Untitled.FR12 - 0008 Untitled.FR12 - 0009 Untitled.FR12 - 0010

  Підготувала Полюхович Тетяна,

наук. співробітник музею