До 125-річчя від дня народження Володимира Масальського (1896–1979), українського мовознавця, педагога, фахівця з методики навчання української та російської мов у середній школі

Володимир Іванович Масальський народився 13 (25) липня 1896 р. у м. Києві. Вищу освіту здобув у Київському державному університеті на історико-філологічному факультеті (1920). Працював у навчальних закладах Бердянська, Білої Церкви, Таганчі та інших міст України. Зокрема, в 1920 р. викладав українську і російську мови в Бердянському педучилищі, потім учителював у Бердянській трудовій школі ім. Т. Шевченка, працював інспектором шкіл на Чорнобильщині, Корсунь-Шевченківщині, в м. Біла Церква.

Як учитель В. Масальський постійно працював над удосконаленням форм і методів викладання української і російської мов. А свої знання і набутий практичний досвід передавав учителям: у 1925—1929 рр. працював ученим секретарем окружного методичного кабінету та завідувачем методичного кабінету в Білій Церкві, викладав мову й літературу в Білоцерківському педагогічному технікумі.

У 1930—1933 рр. Володимир Іванович навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту мовознавства Академії наук УСРР. Він розробляв  малодосліджену тоді лінгвостилістику української мови, а також керував семінаром для аспірантів з методики викладання української мови.

В. Масальський успішно поєднував наукову діяльність із викладацькою роботою. З 1931 р. він викладав методику мови в різних вищих навчальних закладах, зокрема в Київському інституті професійної освіти (в 1934 р. був реформований в університет), Польському педагогічному інституті. З 1937 по 1940 р. читав курс лекцій з методики мови і літератури в Рогачівському педагогічному інституті (Білорусь).

У 1940 р. вийшла в світ монографія В. Масальського «Мова і стиль поезії Т. Г. Шевченка», розділи з якої він зачитав на урочистій сесії Академії наук УРСР, присвяченій 125-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка. На публічному засіданні Ради філологічного факультету Київського університету ім. Т. Г. Шевченка авторові монографії було присуджено вчений ступінь кандидата філологічних наук (1940).

У 1937 р. В. Масальський почав працювати в Українському науково-дослідному інституті педагогіки (УНДІПі). В 1944 р. йогопризначили завідувачем сектору методики російської та української мов. Працюючи в Інституті, він зосередив свої зусилля над створенням стабільного підручника з української мови для середньої школи, писав статті про методику вивчення орфографії, про роботу над помилками тощо. Вчений керував семінаром з методики української мови для аспірантів.

У воєнні часи Володимир Іванович працював спочатку в Томському педагогічному інституті (1941), потім доцентом кафедри мовознавства Об’єднаного українського університету в м. Кзил-Орді (1942), а з жовтня 1942 до червня 1944 р. завідувачем кафедри мовознавства в Кзил-Ординському державному педагогічному інституті.

Після визволення Києва (1944) В. Масальський повернувся до міста і працював у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка викладачем методики української мови. Продовжуючи досліджувати художню мову письменників, зокрема мову творів М. Коцюбинського, вчений не полишав розробку методики викладання української і російської мов. Водночас він працював і в УНДІПі, завідував відділом методики мови (1944—1959). У ці роки відділ створив багато різних навчальних і методичних посібників, у роботі над якими брав активну участь В. Масальський. Співробітники відділу проводили також велику роботу з поширення досвіду кращих учителів України.

З-поміж численних друкованих праць В. І. Масальського повоєнного періоду варто назвати такі: «Культура мови в початковій школі» (1949), «Питання методики граматики, правопису і розвитку мови учнів» (1953), «Вивчення російської та української мов в середній школі УРСР і завдання методики мови» (1955).

У праці «Культура мови в початковій школі» автор звертає увагу на такі важливі питання початкового навчання, як культура мови на уроках пояснювального читання (уроки читання і розвиток мови учнів, пояснення слів на уроках читання тощо); формування на уроках пояснювального читання елементів логічного мислення учнів; види вправ, що спрямовані на розвиток мови учнів (робота з учнями над словом, над реченням, над образною мовою тощо); письмові роботи в початковій школі і розвиток мови учнів.

Слід зауважити, що саме Володимир Іванович цією працею започаткував у дослідження проблеми розвитку культури мови учнів. Він писав: «Не можна недооцінювати постійно наявного зв’язку між усною та письмовою мовою учня. Відомо, що літературна письмова мова, близька до народу, служить джерелом збагачення мови усної, а разом з тим формується під впливом невичерпних багатств усної народної мови».

У монографії «Питання методики граматики, правопису і розвитку мови учнів» В. Масальський аналізує проблеми вивчення фонетики, граматики, розвитку усної і писемної мови учнів та процес засвоєння правопису в середній школі, наводить позитивний досвід кращих учителів.

У 1950-х роках Володимир Іванович вивчав проблеми паралельного вивчення двох мов: української та російської. Результатом дослідження цього питання став навчальний посібник «Вивчення російської та української мов у середній школі УРСР і завдання методики мови».

Наступним етапом у дослідженні цієї проблеми стала праця «Розвиток методики викладання української та російської мов у початковій загальноосвітній школі» (1959). Цій проблемі присвячена низка інших праць: «Становлення і розвиток радянської методики викладання української і російської мов» (1957), «Питання програм з української і російської мов для початкових і середніх шкіл УРСР в світлі вимог педагогічної науки та практики» (1958), «Розвиток методики викладання української та російської мов у початкових та середніх школах УРСР до сорокаріччя Великої Жовтневої соціалістичної революції» (1959).

У колі наукових інтересів Володимира Івановича були й проблеми історії вітчизняної методики. Зокрема, це відображено в таких працях: «Мова і стиль поезій Т. Г. Шевченка» (ч. 1—2, 1939—1940); «К. Д. Ушинський про систему знань з мов» (1953), «Методична система «Родного слова» К. Д. Ушинського» (1954), «Російські революціонери-демократи і К.Д. Ушин­ський про мову і її вивчення. Нариси з історії розвитку передової вітчизняної наукової думки» (1956). Останню з названих праць високо оцінив відомий учений, історик педа­гогіки О. Г. Дзеверін. Він зазначав, що ця книга «являє собою одне з найсолідніших в радянській літературі історико-методичних досліджень», а особливо важливою її рисою є «уміле сполучення… загального історико-педагогічного матеріалу з конкретним аналізом методичних ідей Ушин­ського.

У 1962 р. В. Масальський у співавторстві з С. Чавдаровим видали посібник для філологічних факультетів університетів і педагогічних інститутів УРСР «Методика викладання української мови в середній школі».

У посібнику розглянуто питання принципів і методів навчання мови, розроблено методику навчання граматики й орфографії та розвитку мови. При цьому критично використано надбання української та російської методик, практичний досвід учителів. Це видання розширило обсяг методичних понять, збагатило методику новими досягненнями лінгвістики, педагогіки, психології, шкільної практики.

Синтезом багаторічного дослідження важливих проблем методики викладання української та російської мов стали «Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах Української PCP» (1962).

Це була перша на той час спроба проаналізувати методичну спадщину радянської школи й надати можливість творчо використовувати її іншим дослідникам, педа­гогам. Тут розкрито наукові основи, зміст і методику викладання україн­ської та російської мов у школах України протягом 1917—1960 рр. Книга написана на основі аналізу багатьох джерел, бібліографічного матеріалу з педагогіки, психології, лінгвістики. У виданні висвітлено також передовий педагогічний досвід більш як за сорок років.

У рецензії на цю книгу вчений М. Миронов писав: «“Нариси з історії методики мови” є по суті першим посібником з джерелознавства, важливим як для дальших досліджень, так і для піднесення практики викладання мови до сучасного рівня вимог школи».

Не заперечуючи цінності цієї праці, не можна обійти той факт, що в ній, як і в усіх публікаціях того часу, наявні ідеологічні канони. Так, автор висвітлює керівну роль Комуністичної партії у розвитку мовознавства, а одним із завдань уроків вивчення української та російської мов називає комуністичне виховання тощо. Проте, аналізуючи наукові праці радянської доби, потрібно зважати на те, що в разі ігнорування цих канонів жодна з праць узагалі не була б опублікована. За цим пильно слідкували не лише партійне керівництво й цензура, а й самі автори, які добре знали «правила гри». Треба ще до цього додати, що майже всі вони щиро вірили в те, про що писали. Але попри ідеологічні нашарування, праця В. Масальського «Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов в загальноосвітніх початкових і середніх школах Української PCP» є солідним науковим результатом багаторічної і копіткої праці вченого, першим історико-педагогічним дослідженням методики викладання україн­ської і російської мов в Україні.

У фондах Педагогічного музею України також зберігаються рецензія М. Миронова  та М. Дорошенко «Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах Української PCP «Українська мова і література в школі. 1963. №5. С. 86-89.

В. І. Масальський створив шкільні підручники з мови, за якими навча­лося не одне покоління дітей. У 1960 р. вийшов за його редакцією «Підруч­ник української мови для середньої школи з російською мовою навчання. Ч. 1 (Фонетика, морфологія)», який витримав одинадцять видань. А підруч­ник «Українська мова. Ч. 2. Синтаксис: Посібник для 7—8 класів восьми­ річної школи з російською мовою навчання» (1960) витримав дванадцять видань.

Володимир Іванович постійно працював над удосконаленням програм з української і російської мов для шкіл України, зокрема це відображено в його численних статтях («Питання програм з української та російської мов для початкових і середніх шкіл УРСР в світлі вимог педагогічної науки і практики», 1958; «Програми з української мови для початкових і середніх шкіл УРСР», 1957; «Про нові програми з української мови для початкової школи», 1954; «Програми з української мови для початкових і середніх шкіл», 1957 та ін.).

Протягом багатьох років Володимир Іванович був членом редакційної колегії журналу «Українська мова в школі». Він брав активну участь у напи­санні бібліографічного покажчика з питань загального, російського та українського мовознавства.

У 1963 р. В. Масальський захистив докторську дисертацію: «Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх, початкових і середніх школах УРСР» (ступінь доктора наук присуджено в 1965 р.). У 1966 р. йому присвоєно звання професора.

З 1960 до 1971 р. учений завідував кафедрою слов’янської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. В ці роки він читав для студентів такі курси: «Аналіз мови та стилю художнього твору: питання художнього перекладу», «Культура мови», «Методика викладання мови і літератури» та ін.

Під керівництвом ученого написано низку кандидатських дисертацій. У вищих і середніх школах України й сьогодні працюють його учні. У своїй статті про вченого його учень М. Павлович називає Володимира Івановича «невтомним трудівником, людиною великого педагогічного такту і досвіду».

В. Масальський жив і працював у різних соціально-економічних та суспільно-політичних умовах. Основні роки його творчості припадають на непростий час жорсткого ідеологічного тиску, коли необхідно було «нещадно викривати всі хиби та недоліки» у власній роботі, будь-який аспект наукової роботи розглядати в світлі теорії класової боротьби, а вияви національної культури, патріотизму кваліфікувати як прояв буржуазного націоналізму й послідовно викорінювати їх. Тому необхідна була неабияка витримка, винахідливість і мужність, щоб працювати в ім’я рідного народу, знаходити можливості для збереження, розвитку й утвердження рідної мови і культури. Звичайно, праці В. Масальського не позбавлені ідеологічного забарвлення, цитат «великих вождів», що було велінням радянської доби. Проте ми бачимо, що протягом багатьох років учений плідно працював на науково-педагогічній ниві, а його наукові праці сприяли розвиткові української мови, методики її викладання, а також активізації процесу вивчення мови, впровадження в практику роботи школи нових методів навчання.

Помер В. І. Масальський 14 січня 1979 р.

У фондах Педагогічного музею України  зберігається персональний комплекс матеріалів В. Масальського, який складається з документів, книг, фото, грамот, вітальних листів, брошур, машинописів, газет та газетних вирізок. (приблизно 350 од. зберігання)

Копія метричної виписки

В. І. Масальський

В. І. Масальський

В. І. Масальський в м. Бургас (Болгарія)

В. І. Масальський в м. Бургас (Болгарія)

 

 

У лютому 2016 р. у виставковій залі Педагогічного музею України відбулося урочисте відкриття виставки «2016-й педагогічний», де були представлені матеріали про життя та діяльність В.І. Масальського (до 120-річчя від дня народження).

Експозиція до 120-річчя В. Масальського — фрагмент виставки «2016-й педагогічний» у Педагогічному музеї України, 2016.

Праці та публікації в періодиці В. Масальського, що зберігаються у фондах Педагогічного музею України:

Масальський В.І. Мова й література в школі. Статті педагогічних періодичних видань за 1919-1928 рр. Бібліографічний довідник. Біла Церква, 1929. 103 с.

Масальський В.І. Робітна бібліотека вчителя. Робота над художнім твором у трудшколі. Харків: Радянська школа, 1931. 39 с.

Масальський В.І. Культура мови в початковій школі. Київ: Радянська школа, 1949. 148 с.

Масальский В.И., ред. Год работы преподавателей языка школ УССР в свете трудов И.В. Сталина по вопросам языкознания. Материалы выездной научной сессии УНИИП’а в г. Сталино. 3-6 июля1951 г. Киев: Радянська школа, 1952. 204 с.

Масальський В.І. Питання методики граматики, правопису і розвитку мови учнів. Київ: Радянська школа, 1953. 135 с.

Масальский В.И., ред. О преподавании русского языка в VVII классах семилетней и средней школы западных, Измаильской и Закарпатской  областей УССР. Методическое письмо. Киев: Радянська школа, 1953. 38 с.

Масальський В.І., ред. Досвід перебудови викладання української мови в школах УРСР в світлі праць Й. В. Сталіна про мову. Київ: Радянська школа, 1953. 219 с.

Масальский В.И., ред. Из опыта преподавания русского языка и литературы в школе. Киев: Радянська школа, 1954.136 с.

Масальський В.І., ред. З досвіду роботи вчителів української мови та літератури. Київ: Радянська школа, 1954. 84 с.

Чавдаров С.Х.  і Масальський В.І., ред. Методика викладання української мови в середній школі. Київ: Радянська школа, 1954. 347 с.

Масальський В.І., ред. Викладання фонетики і морфології української мови в 5 класі середньої школи. Київ: Радянська школа, 1955. 232 с.

Масальский В.И. Русские революционеры-демократы и К. Д. Ушинский о языке и его изучении. Киев: Издательство Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, 1956. 156 с.

Масальський В.І., ред.  Викладання морфології української мови в 6 класі середньої школи. Київ: Радянська школа, 1957. 190 с.

Масальський В.І., ред. Викладання синтаксису простого речення української мови в середній школі. Київ:Радянська школа, 1957.164 с.

Масальський В.І., ред.  З досвіду викладання української мови в середніх школах Української РСР. Київ: Радянська школа, 1958.157 с.

Масальский В.И., ред. Из опыта  преподавания русского языка в средних школах УССР. Киев: Радянська школа, 1958.124 с.

Масальський В.І., Бандура О. М., ред. З досвіду викладання української мови і літератури в середніх школі. Київ: Радянська школа, 1960.184 с.

Масальский В.И., Бандура А.М., Салтыков Н.И. Из опыта  преподавания русского язика и литературы  в средних школе. Киев: Радянська школа, 1959. 139 с.

Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов в загальноосвітніх початкових і середніх школах Української PCP. Київ: Видавництво Київського університету, 1962. 204 с.

Масальский В. И. Очерки по истории развития методики преподавания украинского и русского языков в общеобразовательных начальных и средних школах УССР. Автореферат дисс… доктора пед. наук. Киев, 1963. 76 с.

Масальський В.І., Канюка С.М., Кестель С.М., Купрієнко Г.І., Скоморовська Н.Н. Підручник української мови. Ч. І. Фонетика і морфологія. Для 5-7 класів середньої школи з російської мовою навчання. Київ: Радянська школа, 1961. 232 с.

Масальський В.І., Канюка С.М., Кестель С.М., Купрієнко Г.І., Скоморовська Н.Н. Підручник української мови. Ч. ІІ. Синтаксис. Для 7-8 класів восьмирічної школи з російської мовою навчання. Київ: Радянська школа, 1962. 191 с.

Масальський В.І. Мова і стиль творів М. Коцюбинського. Київ: Радянська школа, 1965. 127 с.

Масальський В.І., Канюка С.М., Кестель С.М., Купрієнко Г. І., Скоморовська Н.Н. Підручник української мови. Ч. ІІ. Синтаксис. Для 7-8 класів восьмирічної школи з російської мовою навчання. Київ: Радянська школа, 1967. 191 с.

Масальский В. И. Новое в обучении русскому языку. Методические указания к курсу по «Очерки по истории развития методики преподавания русского языка в средних школах» для студентов филологического факультетов университетов УССР. Киев. 89 с.

Масальский В.И. Преподавание русского языка в школе (принципы и методы).  Киев: Радянська школа, 1971. 144 с.

Масальський В.І., ред. Взаємовплив слов’янських мов і літератур (до VII міжнародного з’їзду славістів). Київ: Видавництво Київського університету,1972. 204 с.

Масальський В.І. Культура слова в початковій школі. Радянська школа.1945. №3. С.40-46.

Масальський В.І. Навчання граматики за К.Д. Ушинським. Радянська школа. 1945. №5-6. С.37-42.

Список використаної літератури:

Березівська Л.Д. Масальський Володимир Іванович (1896—1979). Українська педагогіка в персоналіях. Навчальний посібник. У 2 кн. Кн. 2. ХХ століття. За ред. О.В. Сухомлинської. Київ: Либідь, 2005. С. 420-424.

Миронов  М.М.  Масальський В.І. Нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах Української PCP. Українська мова і література в школі.1963. №5. С. 86-89.

Підготувала матеріали

старша  наукова співробітниця

Тетяна Рудницька