Грані творчості Геннадія Жураківського (до 120-річчя від дня народження)

DSC00036Геннадій Євгенович Жураківський (1894-1955) – український викладач, історик педагогіки, учасник пошуку шляхів реформування освіти. В 1920 р. він закінчив Київський університет і почав завідувати дитячим будинком, а з 1924 р. викладати в Київському вищому інституті народної освіти. Після переїзду в 1934 р. до Москви Г. Жураківський викладає у вищих навчальних закладах, досліджує педагогіку Стародавньої Греції, Стародавнього Риму. Володіючи грецькою та латинською мовами, він активно використовує в роботі твори античних авторів. На межі 1930-40-х рр. він за цією тематикою захищає дисертації та видає монографію «Нариси з історії античної педагогіки». Також Г. Жураківський досліджував педагогіку Середніх віків та доби Відродження. В останні роки свого життя він займається вивченням, популяризацією педагогічної спадщини А. Макаренка: працює з архівними матеріалами, влаштовує вечори пам’яті, семінари. В 1963 р. вийшла монографія Г. Жураківського «Педагогічні ідеї А. С. Макаренка». Помер Г. Жураківський в 1955 р.

Жураковский Г. Е. К вопросу об основах психологии отрочества /Г. Е. Жураковский// Путь просвещения. – 1922. — №4. – С. 84-105.

Стаття надрукована в першій частині журналу — «Общем отделе». Після твердження про недостатню розробку проблеми душевно-фізиологічного розвитку індивідууму та короткого огляду літератури з цієї теми Г. Жураківський вибудовує еволюцію – в цьому контексті – молодої людини, з прикладами, численними цитатами (дитячі щоденники, прозові, поетичні твори). Стаття написана живою, лаконічною мовою.

Жураківський Г. Є. До питання про джерела освітньої діяльності старої Київської Громади /Г. Є. Жураківський. — К., 1930. – 12 с.

Вступна частина невеликої за обсягом статті – відомості про полонізацію населення України в першій половині 19-го ст., політику уряду Російської імперії в галузі освіти. Автор пов’язує початок освітньої діяльності Київської Громади з ліберальними віяннями 1848 р. В статті детально змальовується життя студентів Київського університету другої половини 19-го ст.

Жураковский Г. Е. Акад. Е. Н. Медынский /Г. Е. Жураковский// Советская педагогика. — 1945. — №5-6. – С. 49-50.

Статтю надруковано у розділі «Критика і бібліографія». Г. Жураківський представляє книгу Є. Мединського як початковий внесок до вивчення педагогічної спадщини А. Макаренка. Автор у загальних рисах викладає зміст того чи іншого розділу монографії: це відомості з історії професійного шляху А. Макаренка, інформація про особливості його педагогічної системи. Друга частина статті присвячена проблемам педагогічної праці А. Макаренка, що потребують вивчення.

Жураковский Г. Е. Проблема гуманизма и общего образования в педагогической системе Н. И. Пирогова /Г. Е. Жураковский// Известия Академии педагогических наук РСФСР. – 1946. — №5. – С. 81-94.

На початку статті автор звертається до культурного клімату в Російській імперії в першій половині 19-го ст. (обмеження зв’язків із Західною Європою, зменшення кількості предметів в навчальних закладах). Далі автор детально аналізує статтю М. Пирогова «Вопросы жизни», наголошуючи, що М. Пирогов наполягає на необхідності «загальнолюдської» освіти.

Жураковский Г. Е. Постановка практических занятий по педагогике в педагогических институтах /Г. Е. Жураковский// Советская педагогика. — 1947. — №10. – С. 37-45.

Статтю опубліковано в розділі «Педагогіка». Вона присвячена проблемам підготовки вчителів середньої школи. Г. Жураківський акцентує увагу на таких недоліках галузі, як випадковий вибір тематики, недостатня увага, що приділяється практичним заняттям. В цілому позитивно оцінюється досвід Московського обласного педагогічного інституту, де робота зі студентами ділилася на чотири етапи. У фінальній частині статті підкреслюється важливість практичних занять в педагогічних навчальних закладах.

Ривес Ю. Вклад в макаренковедение /Ю. Ривес// Народное образование. — 1964. — №10. – С. 103-106.

Статтю Ю. Рівеса надруковано в рубриці «Критика і бібліографія». Це рецензія на посмертно видану монографію Г. Жураківського «Педагогічні ідеї А. С. Макаренка». Автор статті розглядає структуру праці, аналізуючи кожну з семи глав. Основа статті – погляди на педагогіку самого А. Макаренка. Розповідається про методи А. Макаренка (вивчення вікових та індивідуальних особливостей дітей, праця вихователя над професійним щоденником, підпорядкування власної діяльності строгій логіці), цитуються його вислови щодо мети виховання, методів виховання, дисципліни. Наприкінці статті говориться про стилістичні особливості (зрозуміла, виразна мова), а також, дуже стримано, про недоліки книги Г. Жураківського, які не впливають на її значення.

 

DSC00035 DSC00034 DSC00033
 
DSC00032 DSC00031 DSC00030

Використані джерела

  1. Кругляк М. І. Життя і науково-педагогічна діяльність Г. Є. Жураківського /М. І. Кругляк// К.: Педагогіка. — 1968. — Вип. 7. – С. 103-108.
  2. Антонець Н. Б. Геннадій Євгенович Жураківський /Н. Б. Антонець// Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн.: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Кн. 2: ХХ ст. / За редакцією О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – С. 267-274.

 

О. Сівков,

науковий співробітник Педагогічного музею України