До 110 річчя Андрія Бондаря (1913-1983), українського педагога, фахівця з педагогіки вищої школи та історії педагогіки

Андрій Данилович Бондар народився 7 вересня 1913 р. в с. Степанівці Шрамківського району Полтавської області (тепер Черкаська обл.). Після закінчення школи  навчався на курсах підготовки вчителів початкової школи і паралельно працював учителем початкових класів у рідній школі.

Закінчивши  Кременчуцький педагогічний інститут, працював учителем математики й фізики 8-10 класів, завучем, директором у школах Полтавщини.

Учасник Другої світової війни. Після війни обіймав посади  інспектора шкіл Львівської залізниці, директора залізничної середньої школи № 20 ст. Мукачеве.

Практичний досвід, набутий А. Бондарем за час роботи в школі,  став основою його подальшої  наукової діяльності. У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію.  Далі працював директором Центрального інституту підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти УРСР, старшим науковим співробітником, заступником директора й завідувачем відділу шкіл-інтернатів Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР.

Андрій Данилович разом з іншими співробітниками відділу всебічно досліджував питання навчання та виховання учнів у школах-інтернатах, організації внутрішньо-шкільного життя цих установ, оскільки саме цей тип шкіл масово створювався на території СРСР після шкільної реформи у другій половині 1950-х років.

 

Реформа прискорила перетворення звичайних шкіл на школи-інтернати, особливо в сільській місцевості, де переважали початкові школи. З 1960 р. і в загальноосвітніх школах України почали діяти групи подовженого дня.

Створення нових типів шкіл потребувало нових керівних кадрів. Саме директорам, завідувачам навчальної частини шкіл А. Бондар адресував свій посібник «Організація внутрішньо-шкільного контролю» (1958). У посібнику приділено увагу вимогам до організації і проведення внутрішньошкільного контролю; методам і прийомам внутрішньошкільного контролю; керівництву й контролю за здійсненням загальної середньої освіти; контролю за навчально-виховною роботою в школі; у позакласній і позашкільній роботі. 

З вересня 1963 р. А. Бондар працював у Київському державному університеті ім. Т. Шевченка, де розробив і читав нормативний курс лекцій з педагогіки, педагогіки вищої школи і спецкурс «Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і школах продовженого дня».

Крім викладацької діяльності, Андрій Данилович здійснював науково-дослідну роботу, вивчаючи проблеми школознавства, громадянського виховання, дидактики вищої школи. А. Бондар одним із перших почав вивчати проблеми педагогіки вищої школи, розробляти зміст вищої освіти. Так, проблемі проведення семінарських занять у вищій школі він присвятив навчальний посібник «Семінарські заняття у вищій школі» (1974), де визначив місце семінарських занять у навчальному процесі вищої школи, їхні типи, структуру, планування, методику проведення та ін. Вчений вважав, що семінарські заняття розширюють світогляд студентів, привчають їх до критичного й творчого мислення, до публічних виступів, полеміки тощо.

Проблему організації й методики проведення лабораторних і практичних робіт у вищій школі А. Бондар у співавторстві з Л. Ранською висвітлив у навчальному посібнику «Лабораторні і практичні роботи у вищій школі» (1977), написаному на основі досвіду роботи викладачів вищої школи. На думку авторів, така форма занять активізує пізнавальну діяльність студентів, виявляє їхню ініціативу і винахідливість, сприяє засвоєнню програмного матеріалу  тощо.

Однією з вагомих і відомих розвідок педагога  є монографія «Розвиток суспільного виховання в Українській PCP (1917-1967)», яка складається з чотирьох розділів: «З історії становлення і розвитку радянської системи суспільного виховання на Україні в період громадянської війни, відбудови народного господарства і соціалістичного будівництва (1917-1941)», «Освіта і школа на Україні в роки Великої Вітчизняної війни (1941 -1945)», «Суспільне виховання в період відбудови народного господарства і завершення будівництва соціалізму (1945-1958)», «Розвиток суспільного виховання в період будівництва комунізму (1959-1967)».  Автор розкрив особливості змісту, форм і методів виховної роботи, діяльність органів народної освіти в Україні в контексті історичного розвитку суспільства.

У 1969 р. А. Бондар захистив докторську дисертацію в Тбіліському державному університеті на тему «Основні проблеми розвитку загально освітньої школи в період завершення будівництва соціалізму і переходу до будівництва комунізму (за матеріалами Української PCP)».

У 1980 р. вийшов навчальний посібник А. Бондаря «Вихователь групи продовженого дня», де він на основі узагальнення передового досвіду шкіл, груп подовженого дня, науково-теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтував найважливіші аспекти діяльності вихователів і дав рекомендації для їхньої роботи.

Багато років Андрій Данилович був керівником колективу дослідників Української PCP і ЧССР, які працювали над проблемою «Школа, сім’я і громадськість», очолював міське відділення Педагогічного товариства УРСР.

А. Бондар брав активну участь у підготовці науково-практичних конференцій і сесій, виступав на симпозіумах в Угорщині, Чехо-Словаччині, читав курс педагогіки в цих країнах.

Помер А. Д. Бондар 23 листопада 1983 р. Похований у Києві на Лісовому цвинтарі.

У фондах Педагогічного музею України, крім вищезгаданих творів, зберігаються і інші праці Андрія Бондаря (книги, збірники статей, статті у періодичних виданнях).

Педагогічна практика студентів (1972).

У посібнику висвітлені теоретичні основи і практична підготовку студентів до роботи в школах, зокрема питання професійного спрямування студентів у процесі вивчення теоретичного курсу педагогічних предметів, зміст  і організація педагогічної практики в школі та інших навчально-виховних закладах, методика підготовки і проведення студентами уроків, позакласної та позашкільної роботи. Цей посібник був перекладений словацькою мовою у 1976 році.

 

 

Цікавою є брошура «Школа майбутнього» (1961), в якій А. Бондар висвітлює досвід роботи шкіл-інтернатів Української РСР, зазначаючи, що школи-інтернати – це нова сторінка в історії розвитку школи, в системі суспільного виховання підростаючого покоління.

Праці А. Бондаря, які зберігаються у фондах музею

Книги та статті у збірниках наукових праць 

 

 1. Бондар А.Д. Організація внутрішкільного контролю. Київ: Радянська школа, 1958. 126 с.
 2. Бондар А.Д. Організація навчально-виховної роботи у восьмирічній школі. Київ: Радянська школа, 1962. 140 с.
 3. Бондар А.Д. Особливості навчально-виховної роботи в школі-інтернаті. Посібник для студентів з педагогічної практики. За ред. М. Грищенка. Київ: Видавництво Київського університету, 1962. С. 74-87.
 4. Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР. Київ: Видавництво Київського університету, 1968. 228 с.
 5. Бондар А.Д. Школа майбутнього. Київ: Радянська Україна, 1961. 44 с.
 6. Бондар А.Д., Ранська Л.А. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. Київ: Вища школа, 1977. 80 с.
 7. Бондар А.Д., Кобзар Б.С. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і школах подовженого дня. Посібник для студентів педагогічних вузів та педучилищ, вчителів і вихователів. Київ: Вища школа, 1969. 304 с.
 8. Бондар А.Д. Кобзар Б.С. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах і школах подовженого дня. Видання друге, доповнене й перероблене. Київ: Вища школа, 1985. 304 с
 9. Навчально-виховна робота в школі-інтернаті / За редакцією А.Д. Бондаря, С.С. Коваленко. Київ: Радянська школа, 1959. 327 с.
 10. Вчись самостійно працювати (на допомогу студенту-першокурснику) / Д.Ф. Ніколенко, С.С. Познанський, П.М. Овчаренко, Т.Є. Галушко, Д.Л. Сергієнко, А.Д. Бондар, К.Г. Делікатний, М.М. Ржецький, Н.М. Недоступ, Б.М. Мізерницький. За ред. М.М. Грищенка. Київ, 1969. 52 с.
 11. Педагогічна практика студентів / За редакцією А.Д. Бондаря. Київ: Вища школа, 1972. 252 с.
 12. Навчально-виховна робота у восьмирічній школі / За редакцією А.Д. Бондаря, Б.М. Мізерницького, К.І. Швецова. Київ: Радянська школа, 1960. 292 с.
 13. З досвіду роботи шкіл-інтернатів. Збірник статей / За загальною редакцією А.Д. Бондаря. Київ: Радянська школа, 1957. 132 с.
 14. З досвіду керівництва навчально-виховною роботою та контролю за нею / За редакцією А.Д.Бондаря. Київ: Радянська школа, 1958. 120 с.
 15. Навчально-виховна робота в школах і групах подовженого дня / Упорядники А.Д. Бондар, Б.Ф. Мельниченко, К.Ф. Присяжнюк, Н.Ф. Січкар. Київ: Радянська школа, 1965. 124 с.
 16. Керівництво політехнічним навчанням і контроль за ним. Матеріали республіканської наукової конференції з питань політехнічного навчання в школах Української РСР / Відповідальний редактор А.Д. Бондар. Київ: Радянська школа, 1957. 148 с.
 17. Bondar Andrej. Pedagogicka prax studentov. Bratislava: Slovenske Pedagogicke Nakladatelstvo. 1976.

Статті у педагогічній періодиці

 1. Бондар А.Д. Актуальні проблеми дидактики вищої школи на сучасному етапі комуністичного будівництва /Питання дидактики вищої школи. Збірник статей. К: Вища щкола, 1976, 3-17С.
 2. А.Д.Бондар Деякі питання розвитку груп і шкіл продовженого дня в Українській РСР. Радянська школа. 1977. №12. 91-94 С. 
 3. А.Д.Бондар Розвиток загальноосвітньої середньої школи в УРСР. Радянська школа. 1957. №11. 62-69 С. 
 4. А.Д.Бондар Важливі передумови підвищення ефективності уроку. Радянська школа. 1977. №12. 91-94 С. 
 5. А.Д.Бондар Узагальнювати досвід шкіл-інтернатів. Радянська школа. 1957. №2. 36-45 С. 
 6. А.Д.Бондар Інспекторська перевірка політехнічного навчання. Радянська школа. 1956. №11. 31-36 С. 

Використана література:

Березівська Л.Д. Бондар Андрій Данилович (1913-1983). Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. для студ. вузів: у 2 кн. / за ред. О.В. Сухомлинської.  Київ: Либідь, 2005.  Кн. 2: ХХ століття. С. 447-451.

Матеріали підготувала 

старша наукова співробітниця 

Кіра Степанович