Вітаємо Аттілу Ковача із захистом дисертації «Професійна орієнтація учнів у музейно-освітньому середовищі Закарпаття (20-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.)»

22 червня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті відбувся захист дисертації КОВАЧА Аттіли Іштвановича «Професійна орієнтація учнів у музейно-освітньому середовищі Закарпаття (20-ті р. ХХ – початок ХХІ століття)» на здобуття науково ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

Науковий керівник:            

доктор педагогічних наук, доцент ОПАЧКО Магдалина Василівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи.

Офіційні опоненти:            

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник ФІЛІПЧУК Наталія Олександрівна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти;

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник МІХНО Олександр Петрович, Педагогічний музей України НАПН України, директор.

З авторефератом дисертації можна ознйомитися тут

Відгук офіційного опонента Олександра Міхна – тут