До 110-річчя від дня народження Олександра Мазуркевича (1913–1995), українського педагога, літературознавця

Знання історії нашої методики, дослідження шляхів її розвитку дає нам можливість краще розуміти перспективи її дальшого зростання, озброює нас історичним досвідом не ради історії, а заради сучасності, в інтересах перебудови школи відповідно до нових вимог життя.

О. Мазуркевич

Олександр Романович Мазуркевич народився 9 вересня 1913 р. у с. Жабокрич (тепер с. Торків) Тульчинського району Вінницької області.

Педагогічну освіту здобув у Тульчинському педагогічному технікумі, філологічну — у Вінницькому педагогічному інституті, який закінчив 1941 р. У 1930—1931 рр. О. Мазуркевич працював учителем початкової школи в с. Кобилівка (тепер с. Зарічне) Тульчинського району Вінницької області; в 1937—1941 рр. — учителем російської та української мови й літератури, директором середньої школи, завідувачем педагогічного кабінету в м. Тростянець Вінницької області; у 1941 р. — вчителем російської і української мови та літератури в середній школі с. Куземін Грунського району Сумської області; у 1941 р. — директором середньої школи с. Полівка Татіщевського району Саратовської області.

Після повернення з фронту в 1945—1950 рр. О. Мазуркевич працював заступником директора (проректором), старшим викладачем Вінницького педінституту. Його колега З.Грузман згадував, що лекції Олександра Романовича «відзначались не тільки глибиною аналізу художнього твору, а й якоюсь виключною емоційністю, образністю. Він умів зацікавити студентів чарівною поезією Лесі Українки, неповторними ліричними новелами Михайла Коцюбинського…».

У 1950—1958 рр. О. Мазуркевич був головним редактором журналу «Радянська школа», працював старшим науковим співробітником відділу літератури Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, а з 1958 р. — завідувачем відділу літератури, завідувачем відділу методики російської, української літератури, історії, суспільствознавства, основ держави і права цього інституту. Одночасно викладав у Київському державному університеті теорію літератури, в Київському педагогічному інституті — методику літератури.

У 1952 р. О. Мазуркевич захистив кандидатську дисертацію, в 1964 —докторську, а в 1966 р. йому присвоєно вчене звання професора. Докторську дисертацію він захищав на основі своєї книги «Нариси історії методики української літератури».

Впродовж 45 років учений досліджував проблеми літературної освіти, історію української літератури, творчість та педагогічні погляди Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки, А. Тесленка, С. Васильченка, П. Грабовського та ін.

У літературознавстві вчений виступив послідовником О. Білецького, а в методиці літератури — В. Голубкова і Т. Бугайко. До речі, О. Білецький був його науковим керівником під час написання кандидатської та науковим консультантом у написанні докторської дисертацій.

Перші друковані праці О. Мазуркевича побачили світ у 1928 р. Він працював у галузі критики, літературознавства, методики літератури, історії педагогіки. Його перу належить понад 300 наукових праць, серед яких 68 книг, у тому числі 6 підручників; 30 брошур; численні статті у збірниках, журналах і газетах, зокрема 16 опубліковано в зарубіжних виданнях.

Учений брав участь у редагуванні та впорядкуванні книг. Окремими виданнями вийшли його дослідження: «Вивчення творчості П. А. Грабовського в школі» (у співавторстві з М. А. Якименком, 1956), «Письменник і життя» (1958), «Виховна сила художньої літератури» (1960), «Визначні українські педагоги — народні просвітителі. X. Д. Алчевська та її сподвижники» (1963), «Високе покликання учителя літератури» (1968), «Метод і творчість» (1973), «За рідне слово в рідній школі. Нариси з історії української словесності. XIX — поч. XX століття» (1993). Він був відповідальним редактором щорічника «Методика викладання української мови і літератури». Олександр Романович послідовно працював над удосконаленням літературної освіти, виступав проти формалізму, схоластики, демагогії у викладанні словесності, своїми публікаціями протистояв застою в методиці літератури.

Демократичні процеси, пов’язані з «хрущовською відлигою», сприяли появі праць, присвячених педагогам, діяльність яких за часів культу особи Сталіна замовчувалася. У цьому контексті вагомою історико-педагогічною працею є монографія О. Мазуркевича «Визначні українські педагоги — народні просвітителі. X. Д. Алчевська та її сподвижники». На широкому фактологічному матеріалі автор показав творчий шлях X. Алчевської, її просвітницьку і педагогічну діяльність, досвід організації навчального процесу в школі дорослих.

О. Мазуркевич брав участь у створенні підручників, методичних посібників для вчителів літератури. Зокрема, він є співавтором підручників з української літератури для 9 (10) класу середньої школи (1953-1971) та середніх спеціальних навчальних  закладів (1970-1976), підручника з теорії літератури для філологічних факультетів університетів (1975), посібника для вчителів «Українська література в 9 класі» (1985).

За заслуги  на освітянській ниві нагороджений медаллю А. С. Макаренка, двічі удостоєний премії ім. К.Д. Ушинського, нагороджений орденом «Знак пошани» (1966), багатьма медалями, Почесною грамотою Президії, Верховної Ради УРСР (1983),  грамотами академії. Міністерства. У 1968 р. був обраний академіком Академії педагогічних наук СРСР.

Як головний науковий співробітник Інституту педагогіки АПН України О.Мазуркевич здійснював наукове керівництво дослідженням проблем літературної освіти та історії української літератури. У 1993 р. вийшли друком нариси вченого з історії української словесності «За рідне слово в рідній школі», де висвітлювався процес боротьби за навчання українською мовою протягом XIX – початку XX ст.

Очевидці згадують, що Олександр Романович був інтелігентною, доброзичливою людиною з почуттям гумору й цікавим співрозмовником. Він був великим книголюбом, зібрав прекрасну бібліотеку, що склалася з наукових праць, художніх творів, книг із різних галузей мистецтва, економіки, культури народів (понад 1000 примірників). О.Мазуркевич був людиною енциклопедичних знань, володів польською, болгарською, словацькою, сербською, німецькою мовами, був членом Спілки письменників, Спілки журналістів.

Справжньою опорою і першим слухачем статей і доповідей ученого була його дружина Ольга Опанасівна, у шлюбі з якою вони прожили майже 60 років і виховали сина й доньку.

Помер О. Р. Мазуркевич 8 жовтня 1995 року.

3 вересня 2013 року лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки та Педагогічний музей НАПН України провели педагогічні читання «Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної науки».

Розпочалися читання з урочистого відкриття виставки «Метод і творчість Олександра Мазуркевича», яка висвітлює основні віхи життєвого та творчого шляху педагога і складається з трьох розділів: «Початок трудової діяльності та листування вченого», «Роки плідної праці в НДІ педагогіки УРСР», «О.Мазуркевич — академік АПН України».

На відкритті виставки був присутній син Олександра Романовича Олександр Олександрович, який подякував організаторам заходу за збереження пам’яті батька, а також розповів про свій життєвий шлях та передав вітання від дружини О. Мазуркевича Ольги Опанасівни.

У своєму виступі академік НАПН України Ольга Сухомлинська відзначила, що О. Мазуркевич – син свого часу, і в ту непросту епоху, коли він жив і творив, учений зробив надзвичайно багато для утвердження української педагогічної науки.

Після відкриття виставки під головуванням академіка НАПН України Миколи Вашуленка відбулося наукове засідання «Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної науки», у якому взяли участь відомі вчені, літературознавці, методисти, педагоги. Засідання відбулося у читальному залі Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського.

Микола Самійлович у вступному слові наголосив, що Олександр Романович Мазуркевич по-батьківськи ставився до аспірантів та молодих учених, був людиною енциклопедичних знань у гуманітарній сфері, книголюбом, блискучим стилістом («завжди при ньому була ручка з чорним чорнилом; правив текст, немов прополював від бур’яну»).

У фондах Педагогічного музею України зберігається персональний комплекс матеріалів О. Мазуркевича, що містить документи, листи, грамоти, подяки, фото, газетні вирізки, машинопис (всього 110 одиниць зберігання).

Праці О. Мазуркевич, що зберігаються у фондах Педагогічного музею України:

 1. О.Р. Мазуркевич, М.А. Якименко. Вивчення творчості П.А. Грабовського в школі. Посібник для вчителів середньої школи. К.: Радянська школа, 1956. 175с.
 2. Політехнічне навчання в школах Української РСР. Збірник статей. Випуск перший / редакційна колегія: О.Р. Мазуркевич, К.Ф. Присяжнюк, М.Й. Розенберг.  К.: Радянська школа, 1956. 392с.
 3. Іван Франко в школі. Збірник матеріалів виїзного засідання відділу методики літератури Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, присвяченого 100-річчю з дня народження І.Я. Франка / ред. колегія В.Я Герасименко, З.П. Глузар, П.В. Кутовий, Є.Є. Кудренко, О.Р. Мазуркевич. Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. Дрогобич. 187 с.
 4. Слово про радянського вчителя. Сторінки з життя і роботи вчителів Радянської України / упорядники Г.Д. Гриневич, О.Р. Мазуркевич, К.Ф. Присяжнюк. Київ: Радянська школа, 1957. 578 с.
 5. Мазуркевич О.Р. Письменник і життя. Творчість Михайла Стельмаха. К.: Товариство для поширення політичних  і наукових знань УРСР, 44 с.
 6. Наукові записки. Том 9. «Література і мова в школі». — відп. редактор О.Р. Мазуркевич. Київ: Радянська школа, 605 с.
 7. Мазуркевич О.Р. Виховна сила художньої літератури. К.: Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР, 1960. 43 с.
 8. З досвіду вивчення літератури в школі. Матеріали виїзного засідання відділу методики літератури НДІПу УРСР з участю вчителів м. Станіслава та Станіславської області / ред. колегія О.М. Бандура, М.І. Дорошенко, О.Р. Мазуркевич, Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. Станіславське обласне книжково-газетне видавництво, 1960. 175 с.
 9. Мазуркевич О.Р. Нариси з історії методики української літератури. – К.: Радянська школа, 1961. 375 с.
 10. М.М. Шаповал. Спільна робота школи і сім’ї у вихованні свідомої дисципліни учнів / відповід. редактор О. Мазуркевич. К.: Товариство  для поширення політичних і наукових знань УРСР, 1961. 48 с.
 11. О.Р. Мазуркевич, М.А. Якименко. Вивчення творчості П.А. Грабовського в школі. Посібник для вчителів середньої школи. К.: Радянська школа, 1962. 168 с.
 12. Мазуркевич А.Р. Очерки по истории методики украинской литературы: доклад по книге, представленной по качестве диссертации к защите на соискание ученой степени доктора педагогических наук / А. Р. Мазуркевич. М.; К.: [АПН РСФСР, НИИ теории истории и педагогики], 1962. 109 с.
 13. Мазуркевич О.Р. Визначні українські педагоги-народні просвітителі: Х.Д. Алчевська та її сподвижники. К.: Товариство «Знання» УРСР, 1963. 79 с.
 14. Шевченко в школі. Посібник для вчителів / ред. колегія О. М. Бандура, О.Р. Мазуркевич, П.Г. Моренець, Н.І. Падалка, Н.О. Пшенична, К.М. Сторчак.  К.: Радянська школа, 1963. 286 с.
 15. Павло Грабовський в школі. / відповідальний редактор О. Р. Мазуркевич. К.: Радянська школа, 1966. 128 с.
 16. Михайло Коцюбинський в школі. / ред. колегія: В.М. Борщевський, В.З. Кадельчук, О.Р. Мазуркевич, К.М. Сторчак. К.: Радянська школа, 1966. 198 с.
 17. Методика викладання української мови і літератури: Республіканський науково-методичний збірник. Вип. 2 / Відп. ред. О. Р. Мазуркевич. К.: Радянська школа, 1966. 248 с. (НДІ педагогіки УРСР).
 18. Українська література. 9 клас: підручник / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.А. Буяльський, О.Р. Мазуркевич, І.І. Пільгук, М.У. Походзіло. —15-те вид. К.: Радянська школа, 1967. 344 с.
 19. Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР / ред. кол. Бондар А.Г., Дзеверін О.Г., Кобзар Б.С., Костюк Г.С., Мазуркевич О.Р., Чепелєв В.І., Шевченко В.С. К.: Радянська школа, — 484 с.
 20. Мазуркевич О.Р. Високе покликання вчителя літератури. К.: Радянська школа, 1968. 40 с.
 21. Мазуркевич О.Р. Моральне в естетичному: виховання засобами художньої літератури. К.: Т-во «Знання» УРСР, 1968. 64 с.
 22. Мазуркевич О.Р. Метод і творчість. Удосконалення методів вивчення художньої літератури в процесі розвитку і творчого застосування. К.: Радянська школа, 1973. 255 с.
 23. Мазуркевич О.Р. Метод і творчість. Удосконалення методів вивчення художньої літератури в процесі розвитку і творчого застосування. К.: Радянська школа, 1973. 255 с.
 24. Українська література. 9 клас: підручник / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.А. Буяльський, О.Р. Мазуркевич, І.І. Пільгук, М.У. Походзіло. 25-те вид. К.: Радянська школа, 1977. 432 с.
 25. М.І Мухін. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х.Д. Алчевської./ за ред. О.Р. Мазуркевича К.: Вища школа, 1979. 184 с.
 26. О.Р. Мазуркевич. За рідне слово в рідній школі. На шляху становлення методики української літератури. Київ-Херсон. 207 с.

Статті:

 1. Мазуркевич О.Р. Про аналіз художнього твору в школі і література в школі. Література в школі. № 2. С. 34–41.
 2. Мазуркевич О.Р. Вклад І. Франка в методику української літератури. Література в школі. № 6. С. 24–33.
 3. Мазуркевич О.Р. Сорокарічний шлях методики української літератури. Література в школі. 1957. № 5. С. 32–46.
 4. Мазуркевич О.Р. З історії розвитку рад. методики викладання літератури на Україні. Розвиток освіти і пед. науки в УРСР 1917 – 1957 наукові записки Т. 6. Серія педагогічна. К.: 1957.С. 290–357 (Мін-во освіти УРСР, НДІП).
 5. Мазуркевич О.Р. Роль І. Франка в розвитку методики української літератури. Збірник матеріалів виїзного засідання відділу методики літератури Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, присвяченого 100-річчю з дня народження І.Я. Франка. «Іван Франко в школі». Дрогобич. 1957. С. 59–95.
 6. Мазуркевич О.Р. Про перебудову шкільного курсу української літератури. Література в школі. 1959. № 5. С. 38–46.
 7. Мазуркевич О.Р. Робота над художніми творами у школі Х.Д. Алчевської. Наук. записки. Т. 11. Серія філологічна. Вип. 3. К: 1959. С. 194–205.
 8. Мазуркевич О.Р. Невідомі статті І.С. Нечуя-Левицького. Наукові записки. Т. 11. Серія філологічна. Вип. 3. К.: 1959. С. 205–207.
 9. Мазуркевич О.Р. Леся Українка і М. Старицький про виховну роль художньої літератури. Наук. записки. Т. 11. Серія філологічна. Вип. 3. К.: 1959. С. 207–211.
 10. Мазуркевич О.Р. З педагогічної спадщини в галузі методики української літератури. Наук. записки. Т. 11. Серія філологічна. Вип. 3. К.: 1959. С. 191–211.
 11. Мазуркевич О.Р. Реферати А. Свидницького. Наук. записки. Т. 11. Серія філологічна. Вип. 3. К.: 1959. С. 191–194.
 12. Мазуркевич О.Р., Кисельов О.І. Павло Грабовський. Життя і діяльність. Література в школі. 1960. № 6. С. 79–82.
 13. Бугай А.С., Мазуркевич О.Р. З історії українського шкільного підручника. Радянська школа. № 3. С. 93–94.
 14. Коржупова А.П., Мазуркевич О.Р. Нариси з історії методики української літератури. Література в школі. № 6. С. 81– 83.
 15. Мазуркевич О.Р. До 100-річчя Харківської недільної школи. Патріотичний вклад у справу народної освіти і педагогічної науки. Радянська школа. №5. С. 45–52.
 16. Мазуркевич О.Р. Патріотичний вклад у справу народної освіти і педагогічної науки (З нових досліджень неопублікованої спадщини). Радянська школа. № 5. С. 45–52.
 17. Мазуркевич. О.Р., Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Українська література в середній школі. Література в школі.1963. № 1. С. 78–81.
 18. Мазуркевич О.Р. Т.Г. Шевченко в Харківській недільній школі. Радянська школа. № 1. С. 88–96.
 19. Мазуркевич О.Р. Т.Г. Шевченко у творчій спадщині прогресивних педагогів України. Методика викладання української мови і літератури. Республіканський наук-метод. зб. 1965. Вип. 1. С. 121–151.
 20. Мазуркевич О.Р. Головна проблема методики літератури. Українська мова і література в школі. № 4. С. 29–41.
 21. Мазуркевич О.Р. До з’ясування понять стилістики в шкільному курсі літератури. Методика викладання української мови і літератури. Республіканський наук-метод. зб. Вип. 2. С. 153–168.
 22. Мазуркевич О.Р. 50-літній шлях розвитку радянської методики літератури на Україні: тези ювілейної наукової сесії. Народна освіта і пед. наука в УРСР за 50 років. К.: 1967. С. 171–174.
 23. Мазуркевич О.Р. П’ятдесятирічний шлях радянської методики і літератури на Україні. Методика викладання української мови і літератури. Республіканський наук-метод. зб. Вип. 3. С. 18–36.
 24. Мазуркевич О.Р. Питання поетичної стилістики у працях зарубіжних вчених. Методика викладання української мови і літератури. Республіканський науково-метод. зб. 1968. Вип.3. С. 130–147.
 25. Мазуркевич О.Р. У світі високих емоцій. Українська мова і література в школі. № 2. С. 28–37
 26. Мазуркевич. О.Р. Фаховій підготовці вчителя літератури – наукові основи. Українська мова і література в школі. 1970. № 7. С. 1–7
 27. Мазуркевич А.Р. Ян Амос Каменский и прогресивные педагоги Украины. Сов. педагогика. № 11. С. 104–111.
 28. Мазуркевич О.Р. Невідомий рукопис Х.Д. Алчевської з методики навчання грамоти. Початкова школа. 1971. № 6. С. 70–75.
 29. Мазуркевич. О. Творчість П.Г. Тичини в радянській школі. Українська мова і література в школі. № 1. С. 37– 45.
 30. Мазуркевич О.Р. Г.С. Сковорода – учитель поетики. Українська мова і література в школі. № 10. С. 51–58.
 31. Мазуркевич О.Р. Учитель літератури і вимоги сучасності. Українська мова і література в школі. № 11. С. 39–53.
 32. О.Р. Мазуркевич. Українська мова і література в школі. № 10. С. 83.
 33. Мазуркевич А.Р. Усилить влияние литературы на учащихся. Сов. педагогика. № 4. С. 41– 45 (Вопросы обучения и воспитания).
 34. Мазуркевич О.Р. Світлий дім поезії дитинства. Початкова школа. № 11. С. 78–79.
 35. Мазуркевич А.Р. Почему забыто наследие народной учительницы? Сов. педагогика. № 4. С. 105–112 (История школы и педагогики).
 36. Мазуркевич А.Р. Юбилей ученого. Сов. педагогика. № 2. С. 158. (Научная жизнь).
 37. Мазуркевич А.Р. Литература в школе: поиск новой методики. Сов. педагогика. № 11. С. 38–43 (вопросы обучения и воспитания).
 38. Мазуркевич О.Р. Рідне слово в концепції національної освіти. Рідна школа. № 9. С. 2 –11.
 39. Мазуркевич О.Р. Рідне слово в концепції національної освіти. Рідна школа. №10. С.7–17.
 40. Мазуркевич О.Р. Мистецтво рідного слова в духовному розвитку особистості. Художня література у духовному розвитку особистості. Збірник матеріалів науково-практичних читань. Ч.2. 1993. С. 3–23.
 41. Мазуркевич О. Воскресіння нетлінного, відродження заповітного. Рідна школа. № 8. С. 18–23, 1994. № 10. С. 17–25.
 42. Мазуркевич О.Р. Наша національна гордість. Микола Гоголь як український письменник. Відродження. №4. С.3–9.
 43. Мазуркевич О.Р. Пантелеймон Куліш в оцінці Михайла Коцюбинського. Рідна школа. №9. С.12–14.

 Список використаної літератури:

 1. Березівська Л.Д. Мазуркевич Олександр Романович (1913–1995). Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. для студ. вузів: у 2 кн. / за ред. О.В. Сухомлинської.  Київ: Либідь, 2005.  Кн. 2: ХХ століття. С. 501–506.
 2. Виставка «Метод і творчість Олександра Мазуркевича» (до 100-річчя від дня народження видатного українського педагога, першого академіка з методики викладання літератури) http://pmu.in.ua/exhibitions/exhibition_mazurkevich/
 3. Міхно О., Шевченко З. (2013) Метод і творчість Олександра Мазуркевича (до 100-річчя від дня народження видатного українського педагога, першого академіка з методики викладання літератури). Українська мова і література в школі. №7. С. 62–64. https://lib.iitta.gov.ua/715824/
 4. Наукове засідання «Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної науки» http://pmu.in.ua/news/ideas_of_markevich/
 5. Олександр Романович Мазуркевич: некролог. Педагогіка і психологія. 1996. № 1. С. 187.
 6. Пам’яті О. Р. Мазуркевича. Педагогічна газета. 1995. № 11(17).

В НДІ педагогіки УРСР. Мазуркевич О.Р. за робочим столом працює з керівником лабораторії української мови і літератури Біляєвим О.М.

В НДІ педагогіки УРСР.Волошина Н.Й., Бандура О.М., Кучеренко Є.М., Мазуркевич О.Р.

В роки служби в армії. О. Мазуркевич стоїть. 10 червня 1943

Виступає О. Мазуркевич.1975 р.

Всесоюзний з’їзд учителів. Другий ряд, третій сидить О.Мазуркевич.1968 р.

Засідання вченої ради НДІ педагогіки. За столом -Бугайов О., Мазуркевич О., Шкіль М.

Наукові співробітники НДІ педагогіки Сидять- перший справа Ярмаченко, в центрі О. Мазуркевич, стоять зліва на пправо Бугайов О.І.,Постовий В. Г., Богданович. 80-ті рр

Науковці НДІ педагогіки- учасники Другої світової війни. Перший ряд, другий зліва- О. Мазуркевич. 80-ті рр. ХХ ст.

О. Мазуркевич серед видатних вчених. Другий зліва

О.Мазуркевич на заняттях вчмителів методики літератури. 70-ті рр. ХХ ст.

О.Мазуркевич на службі в армії. Перший ряд, четвертий справа

Співробітники лабораторії літератури НДІ педагогіки УРСР.Мазуркевич О.Р., Гречинська В.С., Бандура О.М., Волошина Н.Й, Дробот В.М., Сімакова Л.А.. 1980-ті рр. ,

 

Учасники V- х всесоюзних педагогічних читань від України. В центрі О. Мазуркевич

 

Лист О. Р. Мазуркевичу від С. Х. Чавдарова

 

перша сторінка листа О.Р. Мазуркевича від С. Х. Чавдарова

 

Друга сторінка листа О.Р. Мазуркевича від С. Х. Чавдарова

 

Педагогічна газета.№11(17), листопад 1995 р.

 

Матеріали підготувала 

старша наукова співробітниця 

Тетяна Рудницька